Програма інноваційного розвитку НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ Ст. №2-гімназія» на 2011 - 2015 роки

08.12.2013 16:29

Паспорт програми

Повна  назва програми

Програма інноваційного розвитку   НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія»   на 2011 - 2015 роки.
 

 Місцезнаходження (адреса, телефон, електронна адреса)

 

 Одеська область, м. Балта, вул.. Шевченка, 4

Тел.. (04866) 2-11-05, (04866) 2-22-62

 

 Розробники Програми
 

Адміністрація та творчий колектив  педагогів школи № 2-гімназії.

 Виконавці Програми

 

 Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи школи № 2-гімназії,   соціально-педагогічні партнери школи.
 

 Обговорення та прийняття Програми
 

 Програма затверджена на педагогічній раді  школи (Пр.4 від 29.03.2011г)
 

 Мета Програми

 

 Формування інноваційного освітнього середовища, що забезпечує збереження здоров'я, особистісний і компетентнісний розвиток учасників освітнього процесу, громадянську активність і творчу самореалізацію.
 

 Пріоритетні напрями Програми
 

 Пріоритети Програми  інноваційного розвитку  НВК взаємопов'язані з основними напрямками розвитку освіти на  всеукраїнському, регіональному та районному рівнях:

 Період дії і етапи реалізації Програми

 

 Програма реалізується в 2011-2015 рр.. за такими етапами:

1 етап (2011 р.): аналітико-прогностичний, проективно-підготовчий.

Вивчення рівня інноваційного розвитку освіти   в педагогічній теорії і практиці. Виявлення напрямків, завдань і шляхів вдосконалення реалізованих в школі програм.

Розробка Програми, її експертиза та ознайомлення педагогічною спільнотою  та громадськістю.

Проведення уточнюючої комплексної діагностики, необхідної для вирішення завдань методичного, кадрового та інформаційного забезпечення реалізації Програми.

Включення педагогів в експериментальну інноваційну діяльність: організація постійно діючого семінару; вивчення досвіду реалізації національної освітньої ініціативи інноваційного розвитку НЗ , Стратегії розвитку системи освіти  району  на період до ????????????? р.;

формування і планування діяльності творчих груп з розробки та реалізації окремих цільових напрямків, проектів Програми.

2 етап (2012-2014 рр..), Конструктивно-перетворюючий.

Реалізація провідних цільових програм і проектів.

Відбір критеріїв для визначення ефективності Апробація  моделі; здійснення поточної, проміжної експертизи реалізованих проектів, їх корекція.

Виявлення найбільш результативних механізмів взаємодії основної та додаткової освіти в  НВК. Створення інтегрованих освітніх програм, проектів основної та додаткової освіти як цілісної інноваційної освітньої програми.

3 етап (2015 р.), узагальнюючий.

Підведення підсумків, системне осмислення результатів реалізації програми, оформлення, представлення досвіду. Визначення перспектив  узагальнення досвіду,  розробка рекомендацій щодо його дисемінації.  Окреслення  нових стратегічних завдань розвитку школи.

 Структура Програми
 

1.Інформаційна довідка про розвиток та результативність діяльності  НВК.

2.Аналітіко-прогностичне обгрунтування Програми

3.Проекти розвитку освітньої системи  НВК.

4. Контроль та керівництво за  реалізацією Програми.

5. Додатки

 Джерела фінансування, необхідні для реалізації програми

Реалізація програми проводиться згідно бюджетному фінансуванню освітнього закладу, що визначає її стійкість і економічність: за рахунок коштів  ???????????????????????? району, а також позабюджетних джерел.    

 Прогнозовані результати
 

Реалізація Програми розвитку забезпечить:

    змістовну єдність основних і додаткових освітніх програм, розширення спектру застосовуваних педагогічних технологій, що дозволить  запобігти   перевантаження учнів, вийти на нову якість освіти, забезпечити її  доступність для всіх учнів при максимальному використанні наявних ресурсів  НВК та    його партнерів; задоволення освітніх запитів різних груп соціуму, розвиток школярів незалежно від їхнього соціального стану, стану  фізичного розвитку і т. д.; стимулювання особистісних і метапредметних досягнень школярів, виявлення та підтримку обдарованих дітей та талановитої молоді; умови для формування в учнів значущого соціального досвіду самопізнання, самореалізації і професійного самовизначення, що підвищують якість роботи громадських і творчих об'єднань НВК, успішність школярів в особистісних, метапрдеметних і предметних освітніх результатах, задоволеність педагогів результатами своєї професійної діяльності. відповідність соціальним очікуванням жителів, що підвищить конкурентоспроможність школи на  ринковому просторі освітніх послуг, зміцнить її як соціокультурний центр мікрорайону.

   

 

 

 Вступ.

 

       Програма розвитку  НВК «Балтська  загальноосвітня школа» на 2011-2016 роки -  це  довготривалий нормативно – керівний документ,  який характеризує існуючі досягнення та  проблеми, основні тенденції, головні цілі, задачі  та напрямки навчання, виховання, розвитку учнів і особливості організації кадрового і  методичного забезпечення педагогічного процесу та  інноваційних перетворень навчально-виховної  системи, основні заплановані кінцеві результати, критерії.

 

       Школа повинна допомогти дитині задовольнити свої навчальні потреби, свою  людську гідність, виробити позитивну систему світогляду.

 

      Соціально-економічні трансформації в Україні, світові процеси інформатизації, інтеграції та глобалізації суттєво впливають на розвиток сучасної системи освіти. Основою інноваційного розвитку держави і кожної особистості є висока якість освіти, досягти якої неможливо без освітніх інновацій.

В процесі реалізації Програми в рамках діяльності школи припускається розвиток моделі    ШКОЛИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ, яка всебічно враховує суттєвість, зміст, організацію, а також умови та фактори продуктивного процесу навчання та виховання.

На сучасному етапі розвитку перед українським суспільством стоїть задача формування компетентної, творчої, соціально активної особистості.

Компетентнісно спрямований підхід до навчання передбачає нове розуміння знань як інструмента розв’язання життєвих проблем. Компетенція включає сукупність взаємозалежних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), заданих щодо певного кола предметів і процесів, необхідних для якісної, продуктивної діяльності стосовно них.

Наскільки особистість буде життєво компетентною, здатною до творчості, вибору, самоорганізації, прагнучою до духовної та фізичної досконалості, незалежності, готовою до життєвих труднощів та потреб ринку праці залежить саме від змісту сучасної освіти.

Компетентнісний підхід вимагає особистісної спрямованості при формуванні змісту освіти. Необхідно забезпечити реальну активність школярів у навчальному процесі. Йдеться, перш за все, про вибір елементів змісту освіти, профілю навчання, способу засвоєння, способу подолання труднощів у навчанні тощо.

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Потенціал, наприклад, продуктивних методик і технологій є дуже високим і реалізація його безпосереднім чином впливає на досягнення такого результату навчання як компетентність.

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. "Продуктивні - означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та уміння" (І.Підласий). Науковці, підкреслюючи, що продуктом школи є людина, особистість, відзначають основні задачі, які підлягають реалізації:

- створення умов для розвитку та самореалізації учнів;

- задоволення запитів і потреб школяра;

- засвоєння продуктивних знань, умінь;

- розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;

- виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

 

 

  Мета Програми розвитку школи - формування інноваційного освітнього середовища, що забезпечує особистісний і компетентнісний розвиток,  творчу самореалізацію,  громадянську активність учасників освітнього процесу. 

Програма спирається на організацію освітнього процесу в напрямі його подальшої гуманізації, культуровідповідності, соціальної спрямованості на основі  компетентнісно-діяльнісного підходу.

Основні принципи вдосконалення освітнього середовища:

 • валеологічний (підтримка і збереження фізичного, психічного, соціального здоров'я кожного вихованця);
 • інтегративний (інтеграція загальної, позашкільної та додаткової освіти);
 • системний (системність зв'язків усіх складових компонентів освітнього процесу);
 • комплексний (взаємозв язок всіх  компонентів).

  Модель сучасного учня пов'язана з вимогами нових стандартів. Найважливіші якості особистості, затребовані суспільством: ініціативність, здатність творчо мислити і знаходити нестандартні рішення, уміння вибирати професійний шлях, готовність навчатися протягом усього життя.

   

 

Програма спрямована на виконання :

 • законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Про мови»;
 • Національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної програми «Діти України»;
 • Концепції профільного навчання в старшій школі;
 • Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці»;
 • Державних стандартів початкової, загальної та базової повної середньої освіти;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад;
 • Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • інших нормативно-законодавчих документів щодо розвитку освітньої галузі, забезпечення прав громадян України на освіту ;
 • на реалізацію сучасної освітньої політики в навчально-виховному процесі школи ;
 • на створення належних умов для соціального захисту учасників навчально-виховного процесу ;
 • на забезпечення стабільного функціонування та розвитку закладу освіти.

 

 РОЗДІЛ  I. Інформаційна  довідка

 

 НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»  орієнтована на навчання і виховання учнів, а також розвиток їх фізіологічних, психологічних, інтелектуальних особливостей, освітніх потреб, з урахуванням їх можливостей, особистих нахилів та  здібностей. В такому розумінні освітянський процес  НВК   спрямовано  на формування і розвиток ключових, міжпредметних та предметних компетентностей, а в якості критерію результативності є сформованість визначених компетентностей особистості.

 

      Проблема ефективності, результативності педагогічного процесу може бути розв'язана лише за умови забезпечення високої компетентності та відповідної професійної майстерності кожного педагога.  

 

1.  Загальна   характеристика  школи.

 

Рік введення в експлуатацію – 19      рік.

Адреса школи:  м. Балта, вул.. Шевченка, 4

Атестація школи:  2003 р.

Ліцензія на право ведення навчальної діяльності:

Державна реєстрація юридичної особи

 

 1.  Контингент учнів .

Показники

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-1011

 

 

навч. р.

навч. р.

навч. р.

навч. р.

навч.р

1 . Число учнів на початок навч. року, з них:

 

 

 

 

 

в  1-4 класах

 

 

 

 

в 5-9 класах

 

 

 

 

 

в 10-11 класах

 

 

 

 

 

2. Число учнів, атестованих на кінець навчального року

100%

100%

100%

100%

 

3.   Кадрова політика.

 

В школі працює  75 вчителів, у  яких:

 вища кваліфікаційна категорія - 34  чол.,

педагогічне звання «Вчитель - методист» -  у 11- ти вчителів;   «Старший учитель» -  у 8 –ми вчителів;

6 вчителів відзначені знаком «Відмінник освіти»;

 3 вчителя  – нагороджені почесною грамотою МОН України.  

 

 

4. Освітньо-виховний простір НВК

У  НВК створено особливий освітній простір, де кожному  гімназисту  знайдеться місце для самореалізації, розвитку творчості, здійснення найсміливіших проектів. Це є наукові учнівські конференції, «Круглі столи»,   організація   диспутів,  інтелектуальних турнірів, спортивних змагань    тощо.  Учні НВК   беруть участь у різноманітних творчих конкурсах, інтелектуальних змаганнях, проектах, стабільно перемагають на районних  та обласних предметних олімпіадах, під час захисту робіт у системі Малої академії наук, представляють  область  у  Всеукраїнських заходах,   демонструють інтелектуальну підготовку та патріотизм, глобальність мислення та дипломатичні навички.

 

РОЗДІЛ  II. Аналітико – прогностичне  обґрунтування

 

   Необхідність розробки даної Програми інноваційного  розвитку моделі  ШКОЛИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  визначаються з аналізу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. 

 

Фактори, що впливають на розвиток школи

 

 Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища
 

  Сприятливі можливості

  Недоліки і потенційні загрози

1. 

 Місце розташування і соціально-культурне середовище


 

 Місце розташування і соціально-культурне середовище


Наявність ефективних практик. взаємодії з соціокультурними установами

 

 

 Зниження позитивних умов для формування соціально-культурного середовища

 

2. 

 Кадровий склад

 

 Високий потенціал педагогічних кадрів

 

 Гендерна «нерівновага» кадрів; збільшення частки педагогів пенсійного віку; розростання феномена професійного вигорання; відсутність системної психологічної підтримки

 

3. 

 Матеріально-технічне забезпечення 

 Наявність сучасного обладнання, комп'ютерної техніки та ін

 

 Недостатність сучасних технологічних ресурсів і технічного супроводу комп'ютерної техніки

4. 

 Якість

освіти, контроль якості

 

 Сформована система оцінки якості освіти. Високий відсоток вступників до вузів.

 

 Відсутність загальноміський, суспільної системи оцінки якості освіти. Недостатня динаміка в результативності підсумкової атестації учнів.
 

5.   

 Батьки, сім'ї
 

 Наявність реально діючих батьківських Рад. Прихильність більшості батьків цінностям освіти

 

Недостатня батьківська активність у громадському управлінні школою.

 

6.   

 Ціннісні установки дітей, молоді
 

  Ціннісний зростання переконаності в залежності життєвого успіху від власних здібностей і зусиль; визнання особистісних професійних якостей людини основою кар'єрного успіху
 

 Недостатня сформованість орієнтації на здоровий спосіб життя. Наявність випадків відсутності належної ініціативності, працьовитості, відповідальності за свої дії. Поширення куріння та інших шкідливих звичок.
 

7.   

 Додаткова освіта
 

 Традиційно сильна позиція додаткової освіти. Високий кадровий потенціал

 

 Наявність частки учнів, неохоплених системою ДО. Зростання платних послуг.
 

8.   

 Інноваційні практики
 

 Усвідомлення колективом ідеї інновацій як нового фактора розвитку. Досвід застосування ІКТ, проектних технологій. Використання потенціалу соціального партнерства.


 

 Недостатньо якість інновацій. Недостатньо ефективний обмін інноваційним досвідом; низький відсоток охоплення інноваційними практиками.
 

9.   

 Розвиток соціальних мереж і партнерства
 

 Партнерство з різними культурно-освітніми структурами


 

 Недостатній рівень інформаційної компетентності працівників і партнерів ОУ.
 

 

Головна концептуальна ідея діяльності  НВК полягає в   підготовці  компетентного випускника  шляхом розвитку інтелек­ту­аль­них здібностей і професіональних якостей майбутньої еліти України. Цього можна досягти, створивши відповід­не творче середовище та широко використовуючи засоби проективної  педаго­гі­ки.

Мета роботи  НВК – створити і відтворювати педагогічну технологію і виховне сере­до­вище, що дозволяє  школярам  набути сучасних  проектувальних  технік та ділової компетенції подальшої освіти.

Для досягнення мети педколектив вирішує такі завдання:

 

 • створення в навчальному закладі атмосфери виховання морально і фізично здорового покоління, здатного до праці в ситуаціях складної і напруженої діяльності та  формування необхідних соціаль­них зв’язків і відносин;
 • оновлення змісту загальної освіти, розробка та апробація педагогічних технологій компетентнісної і проективної спрямованості, методів і форм навчання та виховання;
 • підготовка  гімназистів до життя і діяльності на рівні стандартів і вимог сучасного світу та проектування ділової кар’єри.
 • стимулювання наполегливих  школярів для здобуття освіти понад державний освітній мінімум;

Навчальна й виховна робота  НВК побудована таким чином, щоб надати кожно­му учневі не тільки якісні знання за державним стандартом освіти, але й можливість максимально проявити свої таланти і здібності. В  НВК  напрацьовано багато різних засобів виявлення учнівських нахилів, проте пріоритетним напрямком визначено розвиток і вдосконалення творчих здібностей,організаторських умінь та якостей лідера .

Освітня й виховна робота в  НВК розгортається в системі вимог державного стандарту середньої освіти, системи  професійного спрямування.

Головне завдання педагогічного колективу – створювати в начальному процесі такі ситуації, такі умови, які формують і розвивають у  гімназистів життєві компетентності, здатність успішно діяти і досягати успіху в різних сферах  трудової діяльності. 

Принципи і зміст навчання в  НВК:

 Інноваційність:    Наша школа, як інноваційний навчальний заклад, - це відкритий освітній  простір для всіх нововведень.

  Дослідно-експериментальна робота є одним із важливих напрямів діяльності НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2- гімназія», що сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, розвитку особистості педагога, підвищенню рівня його професійної компетентності та педагогічної майстерності. Значна увага приділяється написанню методичних розробок,  дидактичних матеріалів, робочих зошитів, електронних засобів контролю знань, методичних рекомендацій, конспектів лекцій тощо, що сприяє підвищенню рівня комплексно-методичного забезпечення предметів.   

 

Так, 2008 рік – участь НВК у державній цільовій соціальній програмі «Школа майбутнього» через експериментальну діяльність Всеукраїнського рівня «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство». Розробка «Моделі підготовки компетентного випускника Школи соціалізації особистості».

 

     У 2009  році – початок участі в дослідницько-експериментальній роботі з теми: “Науково - методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” на базі шкільних нетбуків” у рамках всесвітньої ініціативи Intel “WORLD AHEAD”.  На базі школи  апробовано й впроваджено в національний освітній простір експеримент  1 учень-1 комп ютер».

 

           У 2010 році авторський колектив школи-гімназії  став переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (школа занесена  до Національної мережі шкіл сприяння здоров‘ю).

     2011 рік – Всеукраїнський конкурс «100 кращих шкіл України»

( школа  увійшла до збірки «1000 +1 ідея сучасної української школи).

 

          Практичність:

  Основною метою діяльності  НВК є усвідомлення учителями суті педагогічної майстерності, формування в них потреби професійного розвитку впродовж життя, розробка критеріїв оцінювання рівня педагогічної майстерності. Адміністрація школи, вчителі та учні – постійні учасники  науково-практичних конференцій, фестивалів, конкурсів беруть участь в розробці методичних програм. Тому методична служба школи-гімназії передбачає співробітництво з науковцями інституту педагогічної освіти і  АПН України. Так, директор школи  презентувала досвід роботи школи-гімназії під час  Всеукраїнської конференції  «Компетентнісно спрямована освіта: проблеми та перспективи», м.  Запоріжжя,2008 рік; у жовтні  2009 року адміністрація школи та вчитель початкової школи Калініна Н.А. прийняли участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції з вивчення досвіду експериментальної діяльності Херсонщини «Розроблення системи змішаного фінансування для отримання загальної середньої освіти за потребами територіальної громади» (зокрема, з питань впровадження експерименту «Росток» із використання ІКТ в освітньому просторі); у лютому 2010 року – участь у Всеукраїнській конференції «Освіта України: проблеми, пошуки, рішення» (м.Київ);  у квітні 2011 року – участь у Всеукраїнській педагогічній виставці «Освітній вернісаж»; у  вересні 2012 року директор школи Доні Л.А. та заступник директора з НМР  Гриньова І.Г.- учасники ІУ Міжнародного фестивалю інновацій у  м. Черкаси (26,27 вересня). Нагороджені Дипломами ІV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу у номінації «Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах» (Наказ ІІТЗО МОН молодь спорт України від 21.09.2012 р. №164-оп) та отримали сертифікати про внесення у каталог Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій творчого доробку з проблеми «Інновації в організації навчально-виховного процесу  в  загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах».

             Сучасні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, впровадження нових підходів до становлення, розвитку і саморозвитку професійних компетентностей вчителя загальноосвітнього навчального закладу вимагають  опрацювання нових форм навчання, розробки нових технологій професійного зростання вчителя.   Так, вчителі школи – постійні учасники районних, обласних, республіканських та Міжнародних методичних заходів (науково-практичних конференцій із вирішення проблем сучасної освіти (Лєкар А.М., вчитель історії - «Епоха крайнощів: 20 століття в суспільній свідомості, історіографії та викладання історії в Україні та Польщі»(2011 р.);  Загродська О.Б., вчитель інформатики – у Всеукраїнському семінарі «Електронний облік підручників (м. Київ, 2011 р.); вчитель музики Шолудько О.М. – учасниця Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток творчого потенціалу особистості учня засобами мистецтва» (м. Львів), Всеукраїнської наради вчителів художньо - естетичного циклу та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Особистісний художньо-естетичний розвиток учнів у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу» (м. Вінниця, 2011 р.) та Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми художньої освіти та естетичного навчання, м. Київ, 2011 р.), круглих столів з питань відродження російських національних традицій на Україні (Маркова К.А., м. Одеса, 2011р.),  фестивалів педагогічної майстерності (лауреат Всеукраїнського конкурсу в номінації «Музика» Шолудько О.М. (м. Київ, 2009 р.), ІІІ м. в обласному етапі в номінації «Історія» Гонтар Л.О.(м. Одеса, 2010 р.), нагороджені Грамотами обласного управління освіти за високу професійну майстерність в номінації «Світова література» Сокол Т.Д.(м. Одеса, 2010р.),   є членами обласного фахового журі по перевірці олімпіадних робіт (Гонтар Л.О., вчитель історії; Лєкар А.М., вчитель правознавства; Настечин С.Д., вчитель історії – м. Одеса), тестів ЗНО (Лєкар А.М., вчитель історії; Лабуш О.В., вчитель математики – м. Одеса); ведуть відповідну роботу з апробації підручників; учасники обласних методичних структур – вчитель музики Шолудько О.М.- член творчої групи вчителів музичного мистецтва Одеської області та член експертної групи Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель року».  З метою забезпечення доступу учнів до сучасних інформаційно-комп ютерних технологій школа-гімназія є учасниками Всеукраїнського експерименту «Електронний щоденник» та ін..).

Педагогічний колектив  школи-гімназії приймає активну участь в обласному педагогічному ярмарку  «Педагогічні здобутки освітян  Одещини».  Роботи вчителів  Настечина С.Д., Шолудько О.М., Сокол Т.Д., Калініної Н.А. відзначені грамотами  головного управління освіти і науки  Одеської  облдержадміністрації. 

Інноваційні здобутки презентовані в численних публікаціях, серед яких монографії, посібники, статті в наукових та періодичних виданнях.

  Працю учителів школи відзначено грамотами Міністерства освіти України, іменними годинниками Міністра освіти України.

Технологічність:

ІТ-технології, автоматизація всього навчально-виховного процесу; започаткована  інформаційна система « НВК-Інтернет-Батьки», за якою батьки щодня дізнаватимуться  про оцінки і поведінку учня; унікальна система моніторингу якості навчання на основі тестів є основною формою оцінювання досягнень учнів.

Аналіз результатів вихідної ситуації в школі, проведений адміністрацією, методичними об'єднаннями педагогів і робочою групою розробників Програми, показує, що школою накопичений значний позитивний досвід в освіті учнів, і вона виступає конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг.

       При цьому існують проблеми, які потребують системного вирішення. Серед них:

 
- Забезпечення наступності дошкільної та початкової шкільної освіти в умовах нових вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та нових державних   освітніх стандартів;

-  Забезпечення переходу на нові державні освітні стандарти загальної освіти (оновлення матеріально-технічного оснащення, підвищення професійної кваліфікації педагогічних кадрів, освоєння сучасних освітніх технологій); забезпечення відповідності умов освітньої діяльності вимогам стандарту, створення рівних умов для отримання якісної освіти всіма учнями;

- Вдосконалення  педагогічного  корпусу, в тому числі за допомогою створення умов для розвитку творчого потенціалу та професійної майстерності, вдосконалення системи морального і матеріального стимулювання; залучення та закріплення в школі молодих фахівців;

-  Посилення виховної функції школи, спрямованої на розкриття здібностей кожного учня, формування соціально-активної, патріотичної особистості, готової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі, профілактику в підлітковому середовищі соціально небезпечних  вчинків;

-  Розширення форм організації освіти і задоволення освітніх потреб різних категорій учнів: з обмеженими можливостями здоров'я, дітей-інвалідів, дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації;

 

 Стратегія модернізації освіти, схвалена Урядом України, ставить для загальної освіти нові орієнтири в освітніх цілях школи, що й обумовило  необхідність розробки даної Програми інноваційного  розвитку моделі  ШКОЛИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ.      

       Виходячи з аналізу  діяльності школи, вважаємо за необхідне:

 • Вироблення і реалізацію якісно нового,   освітньо-розвивального середовища, орієнтованого на    підтримку кожної  індивідуальності дитини;   

   

 • Мати педагогічний колектив, відкритий до нововведень, здатний до змін,  усвідомлює  свободу вибору і відповідальність;

 

 • Давати рівні можливості отримати якісну освіту всім дітям: з обмеженими можливостями здоров'я, дітям-інвалідам, які залишилися без піклування батьків, які перебувають у важкій життєвій ситуації, обдарованим і талановитим;

 

 • Вирішувати завдання випереджаючого характеру, для цього активно залучати школярів до навчально-дослідницьких  проектів, творчої  діяльності;
   
 • інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей додаткової освіти ( курси, секції, студії);

 

 • створення умов  і механізмів у середині школи для виникнення дитячих, суспільних організацій, учнівського самоврядування;

 

 • створення умов для усвідомленого вибору учнем  своєї  освітньої траєкторії. 

 

 • Розширювати взаємодію з батьками, місцевим співтовариством, установами культури, охорони здоров'я, спорту, дозвілля, іншими організаціями соціальної сфери;
   
 • формування стійкості до асоціальних впливів, до виникнення шкідливих звичок і неадекватних способів поведінки;

 

Мати сучасну інфраструктуру з функціональною архітектурою компонентів, що включають їдальню, медіатеку, бібліотеку, високотехнологічне обладнання, доступний Інтернет, інтерактивні навчальні посібники, умови для занять спортом і творчістю;

- Використовувати сучасну систему оцінки якості освіти, що забезпечує достовірну інформацію про роботу школи в цілому.


РОЗДІЛ   IV. Концепція  бажаного  майбутнього  стану  школи 

 

       Концепція як загальний образ школи виникає при аналізі соціального замовлення, існуючої ситуації в школі, тобто виявлення потенційних "чинників зростання", "чинників розвитку", які вже на сьогоднішній момент є в школі.

 Реалізація стандартів пов'язана із завданнями школи:

 розкрити здібності кожного учня, виховати порядну і патріотичну людину, особистість, готову до життя у високотехнологічному, конкурентному світі; сприяти тому, щоб випускники могли самостійно ставити і досягати  цілей, вміло реагувати на різні життєві ситуації.

Функції стандарту:  забезпечення права на  загальну  освіту; збереження єдності освітнього простору країни, підвищення якості освіти, забезпечення наступності основних освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної, початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти; критеріально-оцінна функція; підвищення об'єктивності оцінювання; гуманізація освіти та забезпечення рівних  можливостей для розвитку особистості.

 Новий стандарт передбачає повноцінну позашкільну  зайнятість - гуртки, спортивні секції, різного роду творчі заняття. Для учнів, які виявили свої таланти в різних сферах  діяльності, слід організовувати індивідуальні маршрути, конференції, семінари та інші заходи.