Циклограма роботи директора школи на рік

11.12.2013 21:35

Циклограма роботи директора школи на рік

Серпень

1. Скласти й затвердити:

• річний план роботи школи;

 • розклад уроків і позакласних заходів;
 • план-календар роботи школи;
 • режим роботи їдальні, майстерень, бібліоте­ки, спортзалу;
 • план методичної ради.

2. Провести:

 • педраду;
 • збори батьків учнів 1-х класів;
 • інструктаж для чергового класу;
 • бесіди з новенькими учнями й новопризначеними вчителями;
 • огляд навчальних кабінетів;
 • інструктаж із техніки безпеки й охорони життя;
 • організаційну нараду.
 1. Узяти участь у міській конференції педаго­гічних працівників.
 2. Узяти участь у нараді при управлінні освіти.
 3. Виконати план набору в 1, 10-ті класи.
 4. Розподілити класи за приміщеннями.
 5. Вивісити інструкцію про обов'язки чергово­го вчителя й чергових учнів.
 6. Організувати роботу гуртків, факультативів, секцій.
 7. Завести тимчасові класні журнали.
 1. Ознайомити вчителів із нормативними до­кументами, які стосуються діяльності навчальних закладів.
 2. Випустити газету «Знову в школу».
 3. Провести перші засідання методичних об'­єднань.
 4. Уточнити єдині вимоги до учнів і вчителів.
 5. Підготувати накази:
 • «Про організацію методичної роботи»;
 • «Про закріплення мікрорайону за вчителями»;
 • «Про призначення класних керівників, вихо­вателів, завідувачів кабінетів, майстерень».
 1. Підготовка до свята «День знань».
 2. Інструктаж класних керівників, керівників гуртків із питань планування виховної роботи.
 3. Перевірити готовність навчальних кабінетів до роботи.

Вересень

 1. Свято «День знань».
 2. Свято «Перший дзвоник» (для першоклас­ників).
 3. Інструктивно-методичні наради з планування роботи й ведення шкільної документації.
 4. Практикум зі складання поурочних планів.
 5. Звітно-виборча конференція батьків.
 6. Семінар з обраними головами класних бать­ківських комітетів.
 7. Бесіди з наставниками молодих учителів.
 8. Тарифікація вчителів.
 9. Навантаження техперсоналу.

10.Підсумки першого дня навчання.

11. Перевірка ведення класних журналів.

 1. Перевірка стану класних приміщень.
 2. Підготовка до педагогічного консиліуму в 5-х класах — проведення контрольних робіт.
 3. Складання графіка роботи гуртків і факуль­тативів.
 4. Складання графіка чергування вчителів і учнів.
 5. Складання графіка контрольних, практич­них і лабораторних робіт на перший семестр.
 6. Контроль роботи шкільного кінозалу.
 7. Перевірка планування роботи вчителів і ме­тодичних об'єднань.
 8. Перевірка особових справ учнів і вчителів.
 9. Нарада з планування й організації атестації педагогічних працівників.
 10. Затвердження режиму роботи ГПД, розкла­ду уроків.
 11. Контроль озеленення класних кімнат.
 1. Прийом заяв від учителів на атестацію (з 20.09).
 2. Ухвалення наказів:
 • «Про розподіл функціональних обов'язків між членами адміністрації школи»;
 • «Про охорону праці в школі»;
 • «Про режим роботи школи»;
 • «Про створення атестаційної комісії»;
 • «Про організацію безкоштовного харчуван­ня в школі»;
 • «Організація індивідуального навчання уч­нів»;
 • «Про створення комісії для проведення атес­тації»;
 • «Про підсумки роботи в літній оздоровчий період»;
 • «Про призначення відповідальних осіб...»;
 • «Про організацію методичної роботи»;
 • «Про проведення предметних олімпіад»;
 • «Про проведення шкільної педагогічної виставки «Сучасні технології».
 1. Здача статистичного звіту.
 2. Уточнення списків першокласників, пере­вірка мікрорайону.
 3. Інструктаж учителів і техперсоналу з тех­ніки безпеки.
 4. Виборча кампанія на посаду голови (мера) учкому. Захист програм.
 5. Зайнятість учнів у гуртках і факультативах.
 6. Формування загонів ДЮП, ЮІР, санпостів, екологічної бригади.
 7. Конкурс «Учень року».
 8. Лінійки дисципліни й порядку.
 9. Підсумки працевлаштування випускників.
 10. Паспорт класу.

Жовтень

1. Розпочати вивчення системи роботи, стану викладання навчального предмета (згідно з річ­ним планом).

 1. Підготувати и провести педагогічний кон­силіум у 5,10-х класах.
 2. Підготувати матеріали до педагогічної виставки.
 3. Провести перше засідання атестаційної ко­місії.
 4. Провести планову нараду.
 5. Підготовка школи до зими.
 6. Проведення свята «День учителя».
 7. Рекомендації щодо закінчення І чверті.
 8. Звіт за III квартал про травматизм.
 1. Спланувати проведення осінніх канікул.
 2. Підготовка й проведення педради.
 3. Проведення засідань методичних об'єд­нань.
 4. Огляд навчальних кабінетів (разом із проф­комом).
 5. Лінійки з учнями 10, 11-х класів щодо ви­конання статутних вимог.
 6. Перше засідання нового складу шкільного батьківського комітету.
 7. Участь у конкурсі «Вчитель року».
 8. Складання списків випускників для виго­товлення атестатів і свідоцтв.
 9. Наказ «Про проведення інвентаризації ма­теріальних цінностей».
 10. Місячник із правової пропаганди й охоро­ни дитинства.

Листопад

1.Аналіз результатів НВР за І чверть.

2.Оформлення матеріалів на педагогічну виставку.

 1. Внутрішньошкільний контроль згідно з річ­ним планом.
 2. Класні батьківські збори.
 3. Батьківські збори випускників 9,11 -х класів.
 4. Перевірка роботи спортивних секцій і спецгрупи.
 5. Аналіз стану безкоштовного харчування уч­нів.
 6. Проведення предметних олімпіад і визначен­ня переможців.
 7. Підготовка звітів для управління освіти про проведення І туру олімпіад.

Грудень

 1. Перевірка навчальних планів і програм (уза­гальнення наказом).
 2. Проведення контрольних робіт за І семестр.
 3. Узагальнення матеріалів із вивчення системи роботи й стану викладання предметів.
 4. Участь у міських предметних олімпіадах.
 5. Збір матеріалів і підготовка педради, педчитань, конференції.
 6. Складання планів на зимові канікули.
 7. Проведення новорічно-різдвяних свят.
 1. Перевірка техніки читання в 1—4-х класах (узагальнення наказом).
 2. Планова нарада.
 1. Участь у педагогічній виставці міста.
 2. Рекомендації щодо закінчення І семестру.
 3. Складання кошторису видатків на наступ­ний навчальний рік.
 4. Наказ «Про підсумки медичного огляду уч­нів».
 5. Наказ «Про організацію й проведення но­ворічних свят».
 6. Бесіди з профілактики нещасних випадків.

Січень

 1. Підсумки НВР за І семестр.
 2. Педрада, планова нарада.
 3. Педчитання, конференція.
 4. Засідання методичних об'єднань.
 5. Інструктаж працівників із техніки безпеки.
 6. Лінійки з учнями 5—11-х класів з питань ус­пішності за І семестр.
 1. Участь учнів у конкурсі-захисті робіт МАН.
 2. Участь учнів у обласних предметних олім­піадах.
 3. Батьківські збори з питань успішності за І се­местр.
 1. Контроль за ходом атестації педагогічних працівників. Засідання атестаційної комісії.
 2. Складання мережі класів на наступний на­вчальний рік.
 3. Заявка на педагогічні кадри.
 4. Складання графіка відпусток (до 05.01).
 5. Звіти перед профкомом про виконання ко­лективної угоди між дирекцією й профкомом.
 6. Нарада з організації систематичного по­вторення матеріалу, підготовка до державної під­сумкової атестації, незалежного зовнішнього оці­нювання.
 7. Звіт про травматизм за IV квартал (за рік).
 8. Складання заходів щодо підготовки до но­вого навчального року.
 9. Конкурс учительської художньої самодіяль­ності.
 10. Наказ «Про організацію роботи з питань вивчення ЦО».

Лютий

1.Панорама відкритих уроків учителів, що атестуються.

 1. Попередній розгляд навчального наванта­ження вчителів на наступний навчальний рік.
 2. Вечір-зустріч із випускниками школи попе­редніх років.
 3. Загальношкільні батьківські збори.
 4. Підготовка вчителями, що атестуються, ма­теріалів до презентацій.
 5. Участь учнів у обласних предметних олім­піадах.
 6. Планова нарада.

Березень

 1. Написання атестаційних характеристик на педагогічних працівників.
 2. Презентація досвіду вчителів, що атесту­ються.
 3. Засідання шкільної атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників.
 4. Весняні канікули (планування, організація, проведення).
 5. Засідання педради, методичних об'єднань.
 6. Планова нарада.
 7. Огляд навчальних кабінетів.
 8. Тиждень книги.
 9. Засідання шкільних методичних об'єднань.
 1. Засідання педради.
 2. Корекція списків випускників школи для ви­готовлення бланків атестатів і свідоцтв.

12.Наказ «Про проведення атестації у 2009-2010 н. р.»

13.Міжнародний день боротьби з нарко­манією.

14.Конкурс візитних карток класу.

Квітень

 1. Підготовка до державної підсумкової атес­тації (нарада).
 2. Участь у незалежному зовнішньому оціню­ванні.
 3. Оформлення стенду «Підготовка до ДПА».
 4. Організаційні заходи щодо проведення літ­нього відпочинку. Робота літнього пришкільного табору. Організаційний наказ.
 5. Засідання батьківського комітету щодо ви­конання поточного ремонту в класних і шкільних приміщеннях.
 6. Класні батьківські збори.
 7. Свято переможців олімпіад і конкурсів «Хай зірки не гаснуть» для учнів, учителів і батьків.
 8. Планова нарада.
 9. Участь у роботі міської атестаційної комісії.
 1. Контроль роботи ГПД.
 2. Звіт про травматизм за І квартал.
 3. Наказ «Про проведення навчальних екс­курсій і навчальної практики».
 4. Написання узагальнюючих наказів про ви­вчення стану викладання предметів, системи ро­боти, системи уроків, досвіду роботи.
 5. Наказ «Про попередній розподіл наванта­ження вчителів на наступний навчальний рік».

Травень

1. Проведення річних директорських контроль­них робіт (узагальнення наказом).

 1. Перевірка класних журналів із метою до­тримання правил нагородження учнів золотими й срібними медалями.
 2. Проведення військово-польових зборів уч­нів 11-х класів.
 3. Проведення засідань методичних об'єднань для погодження матеріалів державної підсумко­вої атестації.

5.Педрада з питань переведення учнів 1—3-х класів і випуску учнів 4-х класів.

 1. Рекомендації щодо закінчення навчального року.
 2. Перевірка техніки читання учнів 1—4-х класів.
 3. Написання проекту річного плану на наступ­ний навчальний рік.
 4. Свято останнього дзвоника.
 1. Випуск учнів 4-х класів.
 2. Перевірка виконання навчальних планів і програм (узагальнення наказом).
 3. Проведення навчальних екскурсій для уч­нів 1—4-х класів.
 4. Наказ «Про відпустки педагогічних праців­ників».
 5. Шкільний конкурс «Учень року».

Червень

 1. Контроль проведення державної підсумко­вої атестації.
 2. Робота шкільного табору.
 3. Проведення навчальних екскурсій і практики для учнів 5—8-х і 10-х класів.
 4. Перевірка класних журналів і здача їх в архів.
 5. Прийом учнів до 1, 10-х класів.
 6. Випускні вечори для учнів 9, 11-х класів.
 7. Ремонт класних і шкільних приміщень.
 8. Підведення підсумків за рік:
 • методичної роботи;
 • виховної роботи;
 • військово-патріотичної роботи.

9.Підготовка звітів заступниками директора для підсумкової педради.

 1. Підсумки державної підсумкової атестації.
 2. Підготовка навчальних кабінетів до нового навчального року, перевірка їх готовності (перед відпусткою).
 3. Наведення порядку в медичному кабінеті, підготовка для батьків довідок про стан здоров'я їхніх дітей.

Циклограма управлінської діяльності директора школи

 

I. Кожен день:

 

• Перевірка готовності школи до занять (огляд приміщень, перевірка явки вчителів, технічного персоналу та інших працівників).

 

• Організація зустрічі учнів черговими вчителями й членами учнівського самоврядування.

 

• Перевірка стану виконання вказівок вищих органів управління школою, власних рішень.

 

• Погодження меню їдальні на наступний день.

 

• Відвідування уроків відповідно до плану внутрішньошкільного контролю.

 

• Перегляд і відправлення необхідної кореспонденції.

 

• Виконання справ, намічених на робочий день у тижневому плані.

 

• Корегування тижневого плану на наступний робочий день.

 

• Обмін інформацією зі своїми заступниками.

 

II. Кожен тиждень:

 

• Понеділок: питання всеобучу (вибірково); індивідуальні бесіди з класними керівниками щодо виконання планівфоботи з урахуванням виховних завдань, визначених Законом України «Про загальну середню освіту»; проведення наради при директорові щодо виконання тижневих планів.

 

• Вівторок: відвідування годин спілкування по класах (вибірково) — по 15—20 хв.

 

• Середа: подання заходів на наступний тиждень у рай(міськ)во; методична робота в робочому кабінеті школи або в бібліотеці.

 

• Четвер: індивідуальна бесіда (вибірково) з класними колективами, окремими учнями з питань ставлення до навчання й виконання правил для учнів; перевірка організації відпочинку учнів під час перерв; проведення прийому громадян.

 

• П’ятниця: проведення лінійки чергового класу, аналіз виконання робочого плану за минулий тиждень, складання плану на наступний тиждень з урахуванням невиконаних справ; проведення наради при директорові з виконання тижневих планів (із заступниками); огляд території школи.

 

• Субота: учнівські вечори в школі.

 

III. Тижневий цикл діяльності (по окремих тижнях місяця):

 

• Понеділки (перший і третій): контроль за індивідуальною роботою вчителів з учнями, які вимагають особливої уваги; навчання учнівського активу.

 

• Понеділок (другий): бесіда зі шкільним лікарем, медсестрою про стан здоров’я учнів; перевірка дотримання працівниками школи техніки безпеки.

 

• Понеділки (другий і четвертий): перевірка роботи шкільної їдальні й буфету.

 

• Вівторок (перший): відвідування класних зборів (вибірково).

 

• Вівторок (третій): засідання учнівського комітету.

 

• Середи (перша й третя): робота гуртків художньої самодіяльності (відвідування вибіркове); заняття спортивних секцій (відвідування вибіркове).

 

• Середи (друга й четверта): робота предметних і технічних гуртків (відвідування вибіркове); перевірка організації позаурочної роботи з шести-річками, роботи ГПД.

 

• Четвер (другий): день профспілкової роботи (засідання профкому, профспілкові збори, робота секторів профкому).

 

• П’ятниця: перша — робота зі спонсорами; друга — засідання батьківського комітету школи; третя — засідання класних батьківських комітетів; четверта — робота з технічним персоналом школи.

 

IV.Місячний цикл діяльності:

 

• Перша декада: перевірка класних журналів, зв’язку класних керівників із батьками через учнівські щоденники; перегляд стінної преси в школі; предметний тиждень у школі.

 

• Друга декада: декада мистецтв у школі; перегляд стану навчальних кабінетів (оформлення, справності ТЗН та іншого навчального обладнання).

 

• Третя декада: огляд санітарного стану школи, її озеленення; перевірка організації харчування в школі; огляд шкільної території.

 

V. Піврічний цикл діяльності:

 

• Підбиття підсумків навчально-виховної роботи за семестр (виконання планів, навчальних програм, якість засвоєння учнями знань, питання виховання школярів).

 

• Корегування планів проведення вчителями контрольних робіт на наступний семестр.

 

• Внесення змін у план контролю за роботою вчителів.

 

• Співбесіди з керівниками методичних об’єднань і завідувачами навчальних кабінетів про поліпшення навчально-методичної роботи з предмета.

 

• Співбесіда з класними керівниками про під¬сумки виховної роботи за семестр.

 

• Перевірка стану підручників і навчального приладдя учнів.

 

• Контроль за читанням учнями художньої та науково-популярної літератури.

 

• Відвідування класних батьківських зборів (вибірково).

 

• Коригування плану роботи на наступний семестр.

 

• Перевірка стану всеобучу в мікрорайоні школи.

 

• Анкетне опитування учнів із питань виховання.

 

• Відвідування разом із класними керівниками сімей важковиховуваних дітей.

 

• Бесіда з керівниками методичних об’єднань щодо обміну досвідом і вдосконалення навчально-виховного процесу.

 

• Аналіз роботи шкільної бібліотеки та обговорення цих питань на нараді при директорові.

 

• Аналіз роботи педагогічного лекторію для батьків.

 

VI. Річний цикл діяльності:

 

• Серпень

 

— Запис учнів у школу й комплектування класів.

 

— Участь педагогічного колективу школи в роботі серпневої конференції.

 

— Проведення педагогічної ради за підсумками минулого навчального року й завданнями на новий навчальний рік.

 

— Перевірка наявності посібників, приладів, роздаткового матеріалу. Контроль за їх систематизацією й збереженням.

 

— Уточнення контингенту учнів по класах.

 

— Створення необхідних умов для навчання і виховання дітей шестирічного віку.

 

— Комплектування навчальних кабінетів і класних кімнат.

 

— Бесіда з учителями, які проходили влітку курсову перепідготовку.

 

— Реалізація системи заходів із завершення оформлення й благоустрою школи.

 

— Інструктаж учителів і класних керівників з організації чергування в школі й класах.

 

— Перевірка, погодження з профкомом і затвердження розкладу уроків.

 

— Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у всіх шкільних приміщеннях.

 

— Організація й проведення зустрічі учнів із класними керівниками. Уточнення всіх організаційних питань.

 

— Забезпечення учнів комплектами підручників.

 

— Комплектування шкільної бібліотеки.

 

— Забезпечення школи засобами пожежної безпеки.

 

— Перевірка стану техніки безпеки в усіх приміщеннях школи.

 

— Організація підготовки до проведення Свята першого дзвоника, Дня знань.

 

— Контроль за проходженням медкомісій працівниками школи.

 

— Інструктаж учителів, класних керівників щодо правильного ведення класних журналів та іншої документації.

 

— Інструктаж учителів щодо дотримання вимог єдиного орфографічного режиму.

 

• Вересень

 

— Проведення Свята першого дзвоника, Дня знань.

 

— Завершення планування роботи школи. Контроль за якістю планування (плани роботи класних керівників, календарні плани, плани гуртків).

 

— Інструктаж учителів і учнів із питань охорони здоров’я й техніки безпеки, вивчення правил дорожнього руху.

 

— Перевірка результатів поглибленого медичного огляду учнів, учителів і обслуговуючого персоналу.

 

— Підбиття підсумків літньої виробничої практики учнів.

 

— Організація роботи з виконання єдиних вимог до учнів.

 

— Обговорення підсумків початку нового навчального року.

 

— Організація роботи факультативів. Відвідування перших занять. Обговорення на нараді при директорові.

 

— Перевірка забезпеченості учнів підручниками.

 

— Організація роботи органів шкільного самоврядування.

 

— Обговорення й затвердження режиму роботи школи.

 

— Погодження тем для поглибленої творчої роботи. Ознайомлення з роботою новопризначених учителів.

 

— Зустріч адміністрації школи з десятикласниками.

 

— Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим учням. Упорядкування справ дітей-сиріт і напівсиріт, багатодітних сімей. Організація навчання вдома хворих дітей.

 

— Організація гарячого харчування учнів. Заготівля сільгосппродуктів на зиму.

 

— Проведення загальношкільних батьківських зборів.

 

— Підготовка й проведення Свята врожаю, Свята квітів. Проведення підсумків дослідницької роботи на пришкільній ділянці.

 

— Здійснення заходів із підготовки школи до роботи в зимових умовах.

 

— Планування проведення державної підсумкової атестації.

 

— Вивчення системи роботи новопризначених учителів.

 

• Жовтень

 

— Відзначення Дня вчителя.

 

— Ознайомлення з роботою молодих учителів. Надання їм необхідної методичної допомоги.

 

— Перевірка системи роботи вчителів з обдарованими і слабовстигаючими учнями.

 

— Здійснення контролю за якістю читання учнів усіх вікових груп. Узагальнення матеріалів контролю.

 

— Проведення педагогічного консиліуму вчителів 5-х класів і тих, що навчали дітей у 1—4-х класах. Визначення програми дій на навчальний рік. Організація роботи методичних об’єднань, творчих груп, семінарів.

 

— Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються.

 

— Вивчення стану викладання окремих предметів.

 

— Перевірка правильності ведення шкільної документації.

 

— Надання допомоги органам учнівського самоврядування.

 

— Організація підготовки до шкільних олімпіад.

 

— Складання проекту кошторису на новий бюджетний рік.

 

— Проведення засідання атестаційної комісії.

 

— Проведення засідання педради з питань визначення претендентів на золоті та срібні медалі.

 

— Подання заявки на екстернат.

 

— Проведення методичної оперативки «Ознайомлення вчителів із нормативними документами щодо проведення ДПА».

 

• Листопад

 

— Допомога класним керівникам у проведенні педагогічних консиліумів: визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з подолання неуспішності на основі встановлення причин відставання.

 

— Фронтальна перевірка роботи предметних гуртків.

 

— Організація проведення осінніх канікул.

 

— Вивчення стану викладання окремих предметів.

 

— Вивчення системи роботи вчителів.

 

— Проведення шкільних олімпіад.

 

— Аналіз роботи з організації самообслуговування учнів.

 

— Перевірка роботи шкільної бібліотеки. Вивчення читацьких інтересів учнів. Обговорення цього питання в педагогічному й учнівському колективах.

 

— Проведення засідання педагогічної ради.

 

— Проведення засідань методичних об’єднань із питань підготовки й проведення ДПА.

 

• Грудень

 

— Вивчення стану викладання окремих предметів.

 

— Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

 

— Проведення директорських контрольних робіт.

 

— Проведення різних оглядів навчальної роботи учнів: на кращий зошит, твір, наочний посібник, малюнок, читацький щоденник тощо.

 

— Перевірка стану всеобучу (відвідування, робота зі слабовстигаючими й «важкими» учнями, підвіз, гаряче харчування, використання фонду всеобучу та ін.).

 

— Проведення «конкурсу «Вчитель року».

 

— Організація підготовки й забезпечення участі школярів у районних (міських) предметних олімпіадах.

 

— Проведення огляду навчальних кабінетів.

 

— Розробка й затвердження оздоровчих заходів на зимові канікули.

 

— Проведення інвентаризації шкільного майна.

 

— Проведення свята новорічної ялинки.

 

• Січень

 

— Організація проведення зимових канікул.

 

— Коригування плану роботи школи на II семестр.

 

— Складання, погодження з профкомом і затвердження розкладу уроків на II семестр.

 

— Розробка й затвердження заходів із підготовки учнів 9-х і 11-х класів до державної підсумкової атестації учнів.

 

— Перевірка виконання програм, особливо їх практичної частини.

 

— Аналіз роботи з батьками.

 

— Вивчення стану викладання окремих пред¬метів.

 

— Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

 

— Перевірка стану навчальних приміщень, проведення профілактичного й поточного ремонту.

 

— Проведення масових зимових спортивних змагань.

 

— Підготовка й проведення засідання педагогічної ради.

 

— Підготовка документів на замовлення — атестатів, свідоцтв (або уточнення).

 

• Лютий

 

— Створення творчих груп із розробки плану роботи школи на новий навчальний рік.

 

— Вивчення стану викладання окремих предметів.

 

— Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

 

— Контроль за організацією повторення навчального матеріалу.

 

— Вивчення стану роботи з подолання неуспішності учнів.

 

— Проведення огляду роботи шкільних методичних об’єднань з упровадження у практику активних форм і методів підвищення педагогічної майстерності вчителів.

 

— Проведення тижня педагогічної майстерності.

 

— Підготовка до педагогічних читань (науково-практична конференція).

 

• Березень

 

— Вивчення стану викладання окремих предметів.

 

— Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

 

— Підбиття підсумків роботи по підготовці виставки творчих робіт учнів.

 

— Проведення анкетування вчителів і учнів із метою одержання необхідної інформації для складання плану роботи школи на новий навчальний рік.

 

— Проведення шкільної науково-практичної конференції (педагогічних читань).

 

— Складання плану роботи на пришкільній ділянці.

 

— Оформлення атестаційних листів на педагогічних працівників, які атестуються.

 

— Підготовка й проведення засідання педагогічної ради.

 

— Підготовка документів на звільнення учнів від ДПА.

 

— Видання наказу «Про організацію державної підсумкової атестації екстернів».

 

— Проведення консультацій для екстернів до річного оцінювання (за графіком).

 

• Квітень

 

— Обговорення творчими групами плану роботи школи на новий навчальний рік.

 

— Організація творчих звітів учнівських клубів, об’єднань, гуртків.

 

— Організація творчих звітів учителів і учнів про роботу над індивідуальною проблемою.

 

— Контроль тижневого розпорядку роботи школи, режиму дня школярів.

 

— Перевірка техніки читання.

 

— Підбиття підсумків роботи факультативів. Обговорення заходів щодо поліпшення їх роботи в новому навчальному році.

 

— Контроль за виконанням плану проведення навчальних екскурсій.

 

— Складання й затвердження графіка відпусток.

 

— Проведення класно-узагальнювального контролю у випускних класах.

 

— Проведення батьківських зборів на теми: «Психолого-педагогічні рекомендації батькам до ДПА», «Ознайомлення з інструкцією «Про переведення і випуск учнів».

 

— Підготовка складу комісій ДПА для затвердження розкладу для погодження в рай(міськ)во.

 

— Проведення підсумкової атестації екстернів.

 

— Створення апеляційної комісії.

 

— Перевірка готовності бібліотеки до надання науково-методичної допомоги у проведенні ДПА.

 

— Проведення засідання атестаційної комісії.

 

— Видання наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників».

 

• Травень

 

— Святкування Дня Перемоги.

 

— Попередній розгляд проекту плану роботи школи на новий навчальний рік.

 

— Проведення директорських контрольних робіт, тестування, зрізів знань, усного опитування.

 

— Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов для проведення ДПА.

 

— ДПА для учнів початкових класів.

 

— Проведення педради на теми: «Про результати ДПА учнів початкової школи», «Про допуск учнів 9, 11-х класів до ДПА», «Про звільнення учнів від ДПА» (накази на підставі рішень педради).

 

— Затвердження плану оздоровчої роботи.

 

— Організація повернення підручників до бібліотечного фонду.

 

— Організація ремонту шкільних приміщень.

 

• Червень

 

— Проведення ДПА для 9, 11-х класів.

 

— Контроль за оформленням документів про освіту.

 

— Проведення педради за результатами ДПА.

 

— Організація літньої практики учнів, роботи на пришкільній ділянці, в учнівській виробничій бригаді. Робота в таборі праці і відпочинку.

 

— Оформлення документації на випускників.

 

— Проведення випускного вечора.

 

— Контроль за організацією оздоровлення ді¬тей.

 

— Забезпечення направлення вчителів на курси підвищення кваліфікації.

 

— Корекція річного плану роботи школи.

 

— Визначення навчального навантаження вчителів на новий навчальний рік.

 

— Організація ремонту шкільних приміщень, навчального обладнання, фонду шкільних підручників.