Нормативний акт для заступника директора школи

11.12.2013 21:40

Нормативний акт

 для заступника директора школи,

що визначає характер і зміст його діяльності у підвищенні якості навчально-виховного процесу

Основні напрями в роботі заступника директора з навчально-виховної роботи

1. Робота педагогічного колективу з виконання Закону «Про освіту».

2. Робота з педагогічними кадрами та підвищення їхньої кваліфікації.

3. Керівництво навчально-виховним процесом.

4. Система внутрішньошкільного процесу.

5. Спільна робота школи, родини, громадськості.

6. Система внутрішньошкільного контролю навчально-виховного процесу та реалізації нормативних документів.

7. Організаційно-педагогічна діяльність

 

I. Робота з виконання Закону «Про освіту»

1. Провести облік дітей мікрорайону (рейд по всеобучу).

2. Скласти список шестиліток.

3. Перевірити обліковий склад учнів за класами.

4. Перевірити забезпеченість підручниками

5. Провести організаційні батьківські збори в  класах.

6. Провести батьківські збори за підсумками першого навчального тижня в перших класах.

7. Проводити роботу з «важкими» дітьми та родинами:

а) створити картотеку на «важких» учнів;

б) проводити індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками;

в) обстежувати вдома «важких» учнів»;

г) організувати контроль відвідуваності, успішності, поведінки учнів;

д) організувати контроль відвідування «важких» учнів ГПД, гуртків, їх участі в позакласних заходах;

е) організувати контроль роботи вчителя на уроці та в позаурочний час;

ж) залучити батьківський комітет до роботи з «важкими» дітьми.

8. Організувати щоденний контроль відвідуваності уроків.

9. Організувати контроль здійснення медичного нагляду та стану здоров'я:

а) оформлення «сторінок здоров'я» у класних журналах;

б) обстеження хворих дітей психоневрологом;

в) навчання вдома.

16. Провести обстеження дітей медико-педагогічною комісією.


III. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації

1. Скласти картотеку на вчителів і вихователів.

2. Скласти перспективний план підвищення кваліфікації вчителів через ВНЗ, лекції-консультації.

3. Організувати роботу з молодими фахівцями (індивідуальні бесіди та консультації, надання практичної допомоги, наставництво).

4. Продовжити роботу педагогічного колективу з теми. Поширити й узагальнити досвід учителів школи:

а) відкриті уроки;

б) виступ на педраді, М/О;

в) взаємовідвідування уроків;

г) нагромадження практичного матеріалу.

5. Здійснювати керівництво методичною роботою:

а) забезпечити методичне об'єднання рекомендаціями зі змісту й організації методичної роботи;

б) скласти графік відвідування уроків, графік взаємовідвідування уроків;

в) надавати методичну допомогу у проведенні відкритих уроків, відкритих занять у ГПД, у складанні доповідей;

г) проводити індивідуальні бесіди з учителями з тематики самоосвіти;

д) провести інструктаж із правильного ведення документації М/О;

е) відвідувати уроки та заняття ГПД з метою надання методичної допомоги вчителям і вихователям.

 IV. Керівництво навчально-виховним процесом

1. Організація та проведення тематичних нарад при заступнику директора:

а) інструктаж зі складання тематичного, календарного планування, планів виховної роботи, з ведення документації, про збереження підручників і зошитів;

б) про підготовку до шкільних педчитань з теми;

в) практична спрямованість методичної роботи у школі, про підготовку до огляду кабінетів;

г) організація, зміст, методика роботи зі слабовстигаючими учнями;

д) організація роботи з наступності в 5,10-х класах;

е) організація повторення на уроках і в ГПД;

ж) про організацію роботи з майбутніми першокласниками;

з) про закінчення навчального року.

2. Розширення й поглиблення знань учнів з навчальних предметів у позаурочний час:

а) організація роботи предметних гуртків;

б) організація змісту занять за інтересами ГПД;

в) організувати зв'язок бібліотекаря з учителями з організації позакласного читання.

3. Позакласна виховна діяльність:

а) організація позакласних заходів;

б) методична допомога у проведенні свят.

4. Організація роботи з попередження й подолання недостатнього рівня навчальних досягнень:

а) індивідуалізація та диференціація навчання;

б) вивчення системи роботи над помилками;

в) організація перспективності навчання.

5. Посилення суспільно-корисної спрямованості уроків праці.

Профорієнтаційна робота:

а) здійснення міжпредметних зв'язків;

б) організація виставок творчих робіт учнів.

 V. Спільна робота школи, родини та громадськості. Педагогічна пропаганда

1. Індивідуальна робота з «важкими» учнями та родинами.

2. Індивідуальні бесіди з батьками учнів.

3. Тематика батьківських зборів.

4. Консультації для батьків учнів зі слабкими навчальними досягненнями.

5. Лекторій для батьків.

6. Зв'язок з опорним пунктом міліції.

 VI. Система внутрішньошкільного контролю навчально-виховного процесу та реалізації нормативних документів

1. Контролювати виконання державних програм при відвідуванні уроків, перевірці класних журналів, зошитів і щоденників учнів.

2. Контролювати ведення документації.

а) перевірка класних журналів (один раз на місяць) з метою:


 • вересень - правильність оформлення журналів;

 • жовтень - відвідуваність уроків, система опитування, використання ТЗН;

 • листопад - об'єктивність тематичних оцінок, робота зі слабовстигаючими учнями;

 • грудень - виконання державних програм, система проведення письмових робіт;

 • січень - правила дорожнього руху, охорона здоров'я, відвідуваність, робота з учнями, які мають слабкі навчальні досягнення;

 • лютий - система опитування, ТЗН, кіноуроки, предметні уроки;

 • березень - виконання державних програм, відвідуваність;

 • квітень - система повторення, робота зі слабкими учнями;

 • травень - правильність оформлення, виконання державних програм;


б) перевірка робочих зошитів з метою:

жовтень - дотримання єдиних орфографічних вимог;

- грудень - система роботи над помилками, перевірка обсягу класних і домашніх робіт;

 - лютий - робота над каліграфією, дотримання норм оцінок, види письмових робіт;

- квітень - система роботи над помилками, індивідуальна робота;

в) перевірка зошитів для контрольних робіт (один раз на семестр) з метою:


 • вересень - наявність, правильність оформлення;

 • грудень - робота над помилками, дотримання норм оцінок, види контрольних робіт;

 • березень - дотримання норм оцінок та єдиного орфографічного режиму;


г) перевірка тематичних і календарних планів;

д) перевірка щоденників спостережень з метою:

жовтень, листопад, квітень - робота учнів зі щоденником спостережень;

е) перевірка особистих справ з метою правильності оформлення;

ж) перевірка щоденників учнів з метою:


 • жовтень - правильність ведення, єдиний орфографічний режим;

 • січень - робота вчителів і батьків зі щоденниками;

 • березень - робота вчителів і батьків зі щоденниками, норма домашніх завдань;

 • травень - перевірка правильності ведення щоденників.


3. Контролювати рівень викладання.

а) відвідувати уроки з метою:


 • вивчення роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;

 • активізація методів навчання на уроці;

 • організація самостійної роботи на уроці;

 • виховна спрямованість уроку;

 • диференціація й індивідуальна робота на уроці;

 • використання матеріалів кабінету на уроці;

 • сполучення індивідуального опитування з фронтальною роботою класу;

 • розвиток навичок усних обчислень;

 • розвиток логічного мислення;

 • творча активність учнів на уроці і т. д.


4. Контролювати рівень навчальних досягнень учнів:
За результатами контрольних робіт зробити аналіз. Виділити типові помилки, причини їх виникнення, шляхи ліквідації.

5. Контролювати роботу ГПД.

6. Проводити наради вчителів при заступнику за результатами контролю:

а) про підготовленість учнів 1-х класів до школи;

б) про результати перевірки документації;

в) про результати роботи зі слабовстигаючими учнями на уроці;

г) про підсумки успішності за перший семестр;

д) про підсумки проведення шкільних і районних педчитань;

е) про результати огляду кабінетів;

ж) про роботу з наступності (5-і, 10-і класи за результатами контрольних робіт).

7. Контроль методичної роботи:

а) відвідування всіх засідань М/О;

б) контроль ведення документації М/О;

в) контроль виконання плану роботи М/О.

8. Контроль виховної роботи:

а) складання графіка позакласних заходів і контроль його виконання;
б) контроль гурткової роботи у класах і ГПД (вересень, лютий).
 

 УІІ. Основні організаційні та педагогічні заходи

1. Складання розкладу уроків.

2. Розподіл класних і групових кімнат.

3. Комплектування класів і груп.

4. Складання графіка обслуговування класів, шкільної їдальні.

5. Складання графіка роботи ГПД.

6. Організація педчитань.

7. Підготовка до нарад при заступнику директора, при директорі.

8. Підготовка до педрад.