ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА

11.12.2013 21:39

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА

 

I. Загальні положення

 1. Заступник директора відноситься до категорії керівників, приймається на роботу і звільняється з неї наказом директора фірми.
 2. На посаду заступника директора підприємства призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.
 3. Заступник директора підпорядковується безпосередньо директору.
 4. У своїй діяльності заступник директора керується:
  - нормативними документами з питань виконуваної роботи;
  - статутом підприємства;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - наказами та розпорядженнями Директора;
  - даною посадовою інструкцією.
 5. Заступник директора повинен знати:
  - законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність фірми, постанови державних, регіональних та місцевих органів державної влади та управління, що визначають пріоритетні напрями розвитку економіки і відповідної галузі;
  - методичні та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності фірми;
  - профіль, спеціалізацію та особливості структури фірми;
  - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і фірми;
  - виробничі потужності і кадрові ресурси фірми;
  - технологію виробництва продукції фірми;
  - податкове та екологічне законодавство;
  - порядок складання і узгодження бізнес-планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності фірми;
  - ринкові методи господарювання та управління фірми;
  - систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту;
  - порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;
  - кон'юнктуру ринку;
  - науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництв;
  - управління економікою і фінансами фірми;
  - організацію виробництва і праці;
  - порядок розробки та укладення галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці;
  - правила ділового спілкування;
  - правила і підходи роботи з клієнтами;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила і норми пожежної безпеки.
 6. На час відсутності заступника директора його обов'язки виконує призначений у встановленому порядку інший заступник директора, що несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Право підпису ряду документів.
 2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, підвищує рентабельність фірми.
 3. Розробляє і погоджує з директором фірми плани:
  - Розвитку виробництва на рік;
  - Бюджетування фірми (на квартал, рік).
 4. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності фірми.
 5. Доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів.
 6. Контролює роботу всіх структурних підрозділів фірми.
 7. Організовує поточну організаційно-виконавчу роботу всієї фірми.
 8. Забезпечує виконання фірмою всіх зобов'язань перед постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів.
 9. Затверджує штатний розклад фірми, встановлює посадові оклади та надбавки щокварталу або в міру необхідності.
 10. Очолює організацію роботи у фірмі по стимулюванню персоналу.
 11. Забезпечує суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 12. Проводить роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей.
 13. Здійснює контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріальних цінностей.
 14. Забезпечує контроль за ходом дотримання фінансової дисципліни.
 15. Контролює своєчасність подання звітності про результати економічної звітності про результат економічної діяльності в установленому порядку та терміни на розгляд директору.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.

 

III. Права


Заступник директора має право:

 1. Діяти від імені підприємства за дорученням.
 2. Представляти інтереси фірми у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління за дорученням та розпорядженням директора.
 3. Здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки та організації виробництва, давати їм відповідні вказівки, спрямовані на підвищення його ефективності.
 4. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для виконання обов'язків, передбачених цим Положенням.
 5. Представляти директору підприємства пропозиції про заохочення працівників усіх підрозділів за високі економічні показники роботи та притягнення до відповідальності за порушення встановлених вимог в області економіки та організації виробництва.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

 

IV. Відповідальність


Заступник директора несе відповідальність за:

 1. Невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Вчинені в процесі своєї діяльності правопорушення, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Розголошення комерційної таємної інформації.
 5. Проведення без дозволу директора інтерв'ю, зустрічей, переговорів, що стосуються діяльності фірми.
 6. Порушення вимог дисципліни відповідно до норм чинного трудового законодавства, за порушення внутрішнього трудового розпорядку в компанії.

 

 

Посадова інструкція педагога соціального  

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Педагог соціальний у національній системі професійної класифікації належить до професійної групи «Професіонали», а за своїм статусом у системі освіти — до педагогічних працівників.

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади педагога соціального здійснюються начальником міського управління освіти (іншого відповідного органу) за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

1.4. Адміністративно підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби — районному (міському) методичному кабінету (центру) (або методисту з психологічної служби).

1.5. Документи, якими керується у роботі педагог соціальний: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», іншими відповідними нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи,

Статутом (Положенням) закладу, наказами та розпорядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет навчального закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

1.6. Мета діяльності — підвищення ефективності педагогічного процесу, захист соціального благополуччя усіх його учасників, надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу, у зв’язку з чим педагог соціальний виконує такі основні функції:

1.6.1. діагностичну: встановлює соціально-педагогічний діагноз, вивчає особливості діяльності і спілкування учнів, вивчає особливості, міру і спрямованість впливу соціального середовища (школи, сім’ї, сусідів, груп ровесників тощо);

1.6.2. організаційну: організовує соціально корисну діяльність учнів, формує демократичну систему взаємостосунків у підлітковому середовищі;

1.6.3. прогностичну: прогнозує результати процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості;

1.6.4. попереджувально-профілактичну і соціальнотерапевтичну: передбачає і приводить в дію юридичні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організовує надання соціотерапевтичної допомоги тим, хто її потребує;

1.6.5. консультативну психолого-педагогічну: надає допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують специфічного піклування.

1.7. Робоче місце педагога соціального знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті), забезпеченому необхідними матеріальними та методичними засобами для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

1.8. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (секретаря), копія — у педагога соціального.

1.9. Уразіперерозподілуобов’язківміжпрацівникамизакладутазмін у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

^ 2. Завдання та обов’язки

Педагог соціальний виконує такі функціональні завдання та обов’язки:

2.1. Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів.

2.2. Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій, що діють у закладі.

2.3. Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів.

2.4. Прогнозує на основі спостережень та досліджень:

2.4.1. Посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;

2.4.2. Результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

2.5. Дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим доречним особам з питань соціальної педагогіки.

2.6. Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.

2.7. Сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах.

2.8. Бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів.

2.9. Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

2.10. Здійснює посередництво між навчальним закладом та сім’ями учнів, організовує їхню взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку учнів, їхнє благополуччя в мікросоціумі.

2.11. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.12. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.13. Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.14. Складає у встановлені строки та на відповідні терміни плани виховної та реабілітаційної роботи.

2.15. Веде статистичну та іншу документацію щодо учнів, які потребують соціальної реабілітації, подає у встановлені строки необхідну звітну документацію керівництву закладу та іншим доречним органам.

2.16. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.17. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей.

2.18. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що організовуються районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби.

2.19. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості учня, захищає його від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ним алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

3. Права

Педагог соціальний має право:

3.1. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його Статутом (Положенням).

3.2. Вносити пропозиції керівництву закладу з питань підвищення ефективності діяльності психологічної служби закладу.

3.3. Визначати зміст своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій навчально-методичних центрів психологічної служби.

3.4. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

3.5. Періодично підвищувати свою кваліфікацію у встановлені строки.

3.6. Проходити атестацію у встановленому порядку та отримувати (під-

тверджувати) відповідну кваліфікаційну категорію за її результатами.

3.7. Відмовлятися від виконання розпоряджень адміністрації закладу у випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно-етичним принципам, завданням та функціональним обов’язкам соціального педагога.

3.8. Захищати свою професійну честь і гідність.

3.9. Ознайомлюватися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

3.10. Проходити періодичне безкоштовне медичне обстеження.

4. Відповідальність

4.1. Педагог соціальний несе відповідальність за:

4.1.1. Невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою.

4.1.2. Недотримання педагогічної етики та неповагу гідності учнів.

4.1.3. Неякісне виконання своїх посадових обов’язків, вчинення шкоди життю і здоров’ю учнів під час занять.

4.1.4. Використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою фізичного чи психічного насильства, маніпулювання, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність.

4.1.5. Розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих у процесі діагностичної, консультативної та соціально-перетворювальної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її соціальному оточенню.

4.1.6. Вчинення навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків із своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством.

4.1.7. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу.

4.1. Оцінювання роботи педагога соціального здійснює керівник закладу (або його заступник, інший керівник) з врахуванням повноти, якості та своєчасності виконання ним своїх посадових обов’язків.

^ 5. Повинен знати

Педагог соціальний повинен знати:

5.1. Конституцію України, закони України «Про освіту», «Про загальну

середню освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, діяльності відповідних освітніх закладів, психологічних служб та служб соціального забезпечення;

5.2. нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;

5.3. етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи;

5.4. програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвит-ку освіти, психолого-педагогічної науки;

5.5. знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота»;

5.6. основні закономірності становлення особистості;

5.7. педагогіку, теорію та методики виховання;

5.8. вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію;

5.9. цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї;

5.10. інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів;

5.11. особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості;

5.12. форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у навчальних закладах, за місцем проживання;

5.13. основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку;

5.14. специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних, та школах соціальної реабілітації;

5.15. сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка;

5.16. права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;

5.17. культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;

5.18. етику, естетику, культурно-освітні дисципліни;

5.19. основи права, екології;

5.20. сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні програмні засоби;

5.21. державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

5.22. правила і норми охорони праці і пожежної безпеки.

^ 6. Кваліфікаційні вимоги

До педагога соціального встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

6.1. Педагог соціальний вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 8 років.

6.2. Педагог соціальний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального – не менше 5 років.

6.3. Педагог соціальний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку.

Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 3 років.

6.4. Педагог соціальний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

^ 7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав педагог соціальний вза-

ємодіє (контактує) з:

7.1. усіма учасниками навчально-виховного процесу у закладі: учнями, педагогічними працівники, психологом, бібліотекарем, іншими спеціалістами, керівниками, батьками або особами, які їх замінюють;

7.2. співробітниками районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти;  

7.3. органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями (у доречних випадках та у межах своєї компетенції);

7.4. представниками громадських організацій, творчих спілок, окремими громадянами тощо з питань культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи. 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПСИХОЛОГА

 

 

I. Загальні положення

 

    Психолог безпосередньо підпорядковується _______________.

    Психолог виконує вказівки _______________.

    Психолог заміняє _______________.

    Психолога заміняє _______________.

    Повинен знати:

    - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології;

    - психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію;

    - методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності працівників;

    - технічні засоби, які застосовуються для вивчення умов праці;

    - передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів;

    - основи економіки, технології й організації виробництва, праці та управління;

    - профорієнтаційну роботу;

    - основи трудового законодавства.

    Кваліфікаційні вимоги:

    Провідний психолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією психолога I категорії — не менше 2 років.

    Психолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією психолога II категорії — не менше 2 років.

    Психолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією психолога — не менше 1 року.

    Психолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 

    Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства, установи, організації з метою розроблення заходів для створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності.

    Бере участь у складанні проектів планів і програм соціального розвитку підприємства, визначає психологічні фактори, що впливають на працівників.

    Проводить разом з фізіологом обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей трудової діяльності працівників різних професій і спеціальностей, пов’язаних з професійним добором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволення працею, експерименти щодо визначення впливу умов праці на психіку працівників, аналізує виробничі процеси і психологічний стан людини під час роботи.

    Разом із соціологом та іншими фахівцями підприємства бере участь у розгляді завдань соціального розвитку, вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які потребують рішення (плинність персоналу, порушення трудової дисципліни, малопродуктивна праця), визначає шляхи усунення причин, які їх викликали.

    Розроблює професіограми і детальні психологічні характеристики працівників різних посад, які визначаються впливом виробничого оточення на нервово-психологічне напруження працюючих, дає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.

    Бере участь у здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців.

    На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової діяльності готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику, а також заходи з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним розвитком підприємства, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини, здійснює контроль за їх виконанням.

    Вивчає і аналізує причини плинності персоналу, добір та його розстановку, виходячи з вимог організації праці та управління виробництвом, розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу на підприємстві, допомагають адаптації працівників, у тому числі робітників і молодих фахівців.

    Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, робочих місць) з урахуванням технологічних факторів і ергономічних вимог.

    Консультує керівників підприємства із соціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціального розвитку колективу, а також працівників, які займаються кадровими і трудовими питаннями.

 

III. Права

Психолог має право:

 

    Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

    Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

    Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

    В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

    Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

 

Психолог несе відповідальність:

 

    За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

    За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

    За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВЧИТЕЛЯ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дана посадова інструкція складена на  основі Положення
1.2 Вчителя приймає і звільняє начальник міського управління освіти.
1.3 Вчитель повинен мати професійну освіту (вищу чи середньо-спеціальну).
1.4 Вчитель підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, заступнику директора з виховної роботи, директору школи.
1.5 У своїй діяльності вчитель керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою.

         Вчитель дотримується Конвенції про права дитини.
2.  ФУНКЦІЇ
2.1 Планує, здійснює навчання, виховання учнів, сприяє становленню їх як особистості.
2.2 Використовує ефективні форми, методи; засоби навчально-виховного процесу.
2.3 Виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
2.4 Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи.
2.5 Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці.
2.6 Проводить інструктажі з учнями з обов'язковою реєстрацією у журналі інструктажів.
2.7 Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.
 
3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
3.1 Забезпечує умови для засвоєння учнями освітніхпрограм на рівні обов'язкових державних вимог.
3.2 Вивчає індивідуальні особливості учнів, дбає про розвиток їхніх здібностей.
3.3 Проводить позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.
3.4 Особистим прикладом утверджує повагу до принцпів загальнолюдської моралі,
3.5 Готує вихованців до самостійного життя.
3.6 Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
3.7 Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання тавиховання їхніх учнів.
3.8 Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
3.9   Мусить знати предмет викладання, педагогогіку, психологію, вікову фізіологію.
3.10 Повинен володіти державною мовою відповідно до чинного законодавства.
3.11 Повідомляє керівника про нещасний випадок, що трапився. Організовує надання першої допомоги потерпілому.
3.12 Інструктує учнів під час проведення позакласних і позашкільних заходів, проводить вступний інструктаж з обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
3.13 Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають громадському стану педагога.
3.14 Проходить періодичні медичні обстеження.
4. ПРАВА
Вчитель має право у межах своєї компетенції:
4.1 Вибирати ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу.
4.2 Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за скоєння вчинків, що дезорганізовують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи. Правилами для учнів.
4.3 Відмовитися від дорученої роботи роботи, якщо створилася  виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
5.1 За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством, за грубе порушення трудових обов'язків як дисциплінарне стягнення може бути застосоване звільнення.
5.2 За вжиття, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаним з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального   вчинку   вчитель   притягується   до   адміністративної відповідальності у порядку і межах, передбачених законодавством.
5.3. За нанесення школі або учасникам освітнього процесу значних збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових повноважень вчитель несе майнову відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.
5.4.Відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу.
5.5.Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів.
6. ВЗАЄМОСТОСУНКИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ.
6.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня.
6.2 Самостійно складає календарні плани та плани виховної роботи і подає назатвердження директору школи не пізніше 5 днів з початку запланованогоперіоду.
6.3 Отримує від директора школи, заступників інформацію нормативно-правовогоіорганізаційно-методичного характеру.
6.4 Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в йогокомпетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434.

1.2. Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, їх батьками, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу для створення належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

1.3. Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника школи, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

1.4. Обов’язки класного керівника покладаються директором школи і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

1.5. На класного керівника покладається керівництво одним класом. У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

1.6. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору школи, у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи, а з питань виховання - заступнику директора з виховної роботи.

1.7. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України "Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, трудовим договором.

 

2. ФУНКЦІЇ

 

Основними напрямками діяльності класного керівника є:

2.1. Виховання громадянина України.

2.2. Формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань.

2.3. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії.

2.4. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

2.5. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

2.6. Формування колективу класу.

 

3.ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

 

Класний керівник виконує дані посадові обов’язки:

3.1. Сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, розвиткові їх здібностей.

3.2. Створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи.

3.3. Сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

3.4. Проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу.

3.5. Координує роботу вчителів, психолога, органів учнівського самоврядування, батьків з виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціального захисту учнів.

3.6. Здійснює вивчення особистості кожного учня класу, його нахилів.

3.7. Сприяє розвиткові творчих здібностей учнів, залучаючи до занять у гуртках, клубах, секціях, об’єднаннях, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти.

3.8. Веде у встановленому порядку документацію класу ( класний журнал, особові справи, план роботи), контролює стан ведення учнями щоденників.

3.9. Підтримує виховну роботу в класі.

3.10. Планує виховну роботу в класі. Проводить годину класного керівника раз на тиждень у визначений день.

3.11. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

3.12. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, у разі необхідності вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.13. Вносить пропозиції щодо умов проведення навчально-виховного процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекцію школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров’я.

3.14. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.15. Організовує вивчення учнями правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

3.16. Здійснює педагогічний контроль за дотриманням учнями Статуту школи, загальних правил поведінки, відвідуванням занять. Вимагає від батьків (осіб, які їх замінюють), діти яких тимчасово не відвідували школу медичну довідку чи письмове пояснення про причину відсутності. У разі відсутності учня 10 днів, а також неможливості продовження ним навчання негайно інформує адміністрацію школи.

3.17. Інформує педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів.

3.18. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учня, захищає його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства.

3.19. Пропагує здоровий спосіб життя.

3.20. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.21. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.22. Систематично підвищує свою професійну педагогічну майстерність, бере участь у діяльності методичного об’єднання класних керівників.

 

4.ПРАВА

 

Класний керівник має право:

4.1. Відвідувати уроки, заняття виробничої практики та позакласні заняття у своєму класі, бути присутнім на заходах, що проводять для учнів навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи.

4.2. Вносити пропозиції на розгляд адміністрації школи та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів.

4.3. Ініціювати розгляд адміністрацією школи питань соціального захисту учнів.

4.4. Вносити пропозиції на розгляд батьківських зборів класу щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством.

4.5. Відвідувати учнів за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів), вивчати умови їх побуту та виховання. 4.6. Вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання.

4.7. На захист професійної честі і гідності відповідно до чинного законодавства.

4.8. Знайомитися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.

4.9. Захищати свої інтереси, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом школи.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів у відповідності до законодавства України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання Правил внутрішнього розпорядку, Статуту школи, наказів і розпоряджень директора школи, посадових обов’язків, визначених даною Інструкцією, класний керівник несе відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності до трудового законодавства і Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”.

5.4. За навмисне спричинення школі чи учасниками навчально-виховного процесу збитків у зв’язку з виконанням( невиконанням) своїх посадових обов’язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

 

6.1. Планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи погоджується з заступником директора з виховної роботи і затверджується директором школи. Форма плану роботи визначається адміністрацією школи.

6.2. Подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт про успішність учнів класу після закінчення семестру (року).

6.3. Подає заступнику директора з виховної роботи звіт про свою діяльність після закінчення семестру (навчального року).

6.4. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Працює в тісному контакті з вчителями, батьками учнів (особами, що їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

 

 

 Посадові обов'язки педагога-організатора

Кваліфікаційні вимоги:

– вища або середня спеціальна педагогічна освіта;

– професійна компетентність;

– забезпечення нормативних рівнів до організації позаурочної навчально-виховної роботи.

Повинна знати:

– основні закономірності особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення;

– цілі, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, за місцем проживання, в дитячих, підліткових, молодіжних об’єднаннях, угрупуваннях тощо;

– сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, рухів, організацій, їх роль, місце у становленні особистостей дитини;

– ефективні форми і методи навчання та виховання;

– засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування;

– соціально-економічні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу;

  – Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання;

– основи трудового законодавства, правила охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху, пожежної безпеки;

– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;

– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;

– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинна вміти:

– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

Загальні положення:

– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;

– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;

– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;

– один раз на п'ять років проходить переатестацію.

Службові обов'язки:

– планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в школі, за місцем проживанням;

– вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля й відпочинку;

– спільно з педагогічним колективом, колективами установ культури, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім’єю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами, залучає в них дітей, підлітків. Запрошує до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків;

– здійснює зв'язок педагогічного колективу школи з дитячими, юнацькими, молодіжними об'єднаннями, організаціями;

– вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

– здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;

– надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам;

– бере участь в організації літнього відпочинку й оздоровлення учнів у школі та за місцем проживання;

– вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;

– настановленням i особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;

– виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;

– вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;

– контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;

– несе особисту відповідальність за порушення норм гігієни i правил техніки безпеки незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку;

– підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;

– постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

У випадку виникнення пожежі для пожежі зобов’язана:

– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності - в пожежну частину (тел. 101 або 93-12-01);

– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;

– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);

– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами i засобами пожежегасіння, які маються у школі;

– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.

Має право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;

– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;

– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;

– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;

– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;

– заохочення за успіхи у праці;

– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;

– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;

– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);

– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

Забороняється:

– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;

– курити у приміщенні школи;

– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;

Загальна дисциплінарна відповідальність:

– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;

– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;

– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;

– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;

– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.

 ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ І РЕМОНТУ ШКОЛИ

Загальні вимоги:

- робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель,споруд та обладнання (далі - робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку;

- робітник підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи;

- у своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;

- постійно знаходиться на робочому місці з 9.00 до 16.00. Не покидає робоче місце без дозволу заступника директора з адміністративно-господарської роботи;

- працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;

- виконує накази та розпорядження директора школи та заступника директора з адміністративно-господарської роботи;

- проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Здійснює:

- підтримування в належному стані будівель і території школи;

- підтримування в робочому стані систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи;

- проведення поточних ремонтних робіт різного профілю;

- проведення сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання, механізмів;

- проведення усунення пошкоджень обладнання, механізмів та меблів за заявками працівників школи;

- періодичний огляд технічного стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань;

- поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зварювальних, паяльних робіт;

- монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт;

- поточний ремонт меблів в школі, встановлювати скло в вікна, встановлювати замки в двері та виконувати інші столярні роботи;

- обслуговування, поточний ремонт та наладку сантехнічного обладнання в школі та їдальні;

- дотримання технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки;

- облік витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників);

- дотримання правил санітарії в виділених для роботи працівника приміщеннях;

- участь в щорічному ремонті в канікулярний період;

- при відсутності заступника директора з адміністративно-господарської роботи облік необхідного для роботи обладнання та матеріалів школи;

- чергування по школі згідно графіка чергувань, а також по виробничій необхідності;

Має право:

- бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом відповідно до встановлених норм;

- забороняти використання непрацюючих та небезпечних об’єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо);

- відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоров’я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.;

- ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації ремонтних робіт у школі;

- на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

Відповідає:

- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

- за завданні школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

 

 

 Посадова інструкція  кухаря шкільної їдальні

 

1. Загальні положення

1.1. Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. .

1.2. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років.

    1.3. Кухар підпорядкований безпосередньо директору школи.

    1.4 У своїй діяльності кухар керується технологією приготування страв у шкільній їдальні, правилами виробничої санітарії, правилами користування кухонним обладнанням, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними нормативними актами школи, Правилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.

2. Функції

2.1. Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з технологією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.

^ 3. Посадові обов'язки

Кухар виконує такі обов'язки:

    3.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.

    3.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.

    3.3 Слідкує за станом кухонного обладнання.

    3.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.

    3.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.

3.6. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

4. Права

Кухар має право на:

4.1. Відмову від роботи на зіпсованому обладнанні.

        Отримання миючих засобів.

        Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

        Кухар несе матеріальну відповідальність за наявність продуктів харчування, обладнання та інвентар в кухні.

        За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, кухар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

        За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки кухар несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

^ 6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Кухар:

        Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із  40-годинного робочого тижня і затвердженим директором за поданням помічника директора з організації дитячого харчування.

        Проходить інструктаж з правил зберігання продуктів, правил санітарії, гігієни, правил експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки під керівництвом помічника директора з організації дитячого харчування.

        Негайно сповіщає робітника з обслуговування та поточного ремонту споруд, будівель і обладнання про пошкодження кухонного електро- і санітарно-гігієнічного обладнання.

 

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТОРОЖА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягай 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду роботи).

1.2. Сторож підпорядкований безпосередньо заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією. 

2. ФУНКЦІЇ

Головне призначення сторожа - охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний час.

3. Посадові обов'язки

Сторож виконує такі обов'язки:

3.1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю школи, її територію з метою перевірки її цілісності, непошкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення школи.

3.2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).

3.3. Слідкує за економією енергоресурсів 

4. ПРАВА

Сторож має право на:

4.1. Надання йому спеціального приміщення для власних речей.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки сторож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Сторож:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-го-динного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи з правил охорони приміщень і території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.