Програма роботи з учнями «групи ризику»

08.12.2013 16:41

У сучасних умовах зміни суспільної свідомості, коли на розвиток дітей та підлітків впливають багато несприятливих  факторiв  соціальної та біологічної екології, збільшується кількість різних відхилень в особистісному розвитку і поведінціпідлітків.

Серед них особливу тривогу викликають не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їх цинізм, жорстокість, агресивність. Найбільш гостро цей процес проявляється на межі переходу з дитинства в підлітковий вік.

Відомо, що кожна людина прагне  реалізувати свій потенціал, постійно вдосконалюватися, знайти своє місце в житті. (теорія А. Маслоу) .

У центрі класичних підходів до цієї теми - проблема особистості: актуальність та креативність, автономність і актуалізація, свобода вибору і прагнення до самовдосконалення.

В даний час спостерігаються позитивні тенденції в економічному житті регіону, в оздоровленні суспільства. Ще недавня нестабільність економіки, побутові негаразди, недостатній рівень сімейного виховання, а часом і повна його відсутність, нездоровий спосіб життя в соціумі, привели до таких явищ, як асоціальна поведінка дітей і дорослих, безробіття, низький рівень етичного, естетичного і морального виховання. Відсутність цінностей призводять до дитячої злочинності.

Окрема категорія дітей виросла в середовищі з антисоціальною поведінкою. Тут постійно порушуються соціальні, культурні, правові норми.

Тому таких дітей, які схильні за певних умов, обставин до неадекватного способу поведінки, відносять до «групи ризику».

Орієнтуючись на дані соціального паспорту нашої школи, проведених досліджень, ми можемо виділити наступні види таких груп дітей:

1. з неблагополучних сімей;

2. педагогічно запущені;

3. з відхиленнями у поведінці;

4. потрапили в проблемні ситуації;

5. які відчувають дефіцит спілкування.

З метою попередження правопорушень проводиться наступна робота:

1. Робота Ради профілактики (запрошення учнів з батьками за фактами порушення правил розпорядку)

2. Індивідуальна робота з учнями членів адміністрації, психолога, соціального педагога

3. Тижні правових знань

4. Співпраця зі Службою у справах дітей та кримінальною міліцією

 

2010 - 2011

2011-2012

2012-2013

Кількість учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку

18

9

4

Кількість листів, спрямованих до СДД, в міліцію

24

16

7

Кількість учнів, запрошених на засідання Ради профілактики

37

15

12

Кількість правопорушень і злочинів

-

-

-

Кількості учнів які перебувають на обліку в кримінальній міліції, ССД

1

-

-

Кількість дітей, які затримані за бродяжництво

1

-

-

Кількість рейдів-перевірок (куріння на території школи) спільно з міліцією

4 рейди

7 учнів

3 рейди

6 учнів

2 рейди

3 учнів

З даною категорією учнів проводиться певна профілактична робота класними керівниками та адміністрацією школи, а саме: на учня який стоїть на внутрішкільному обліку, заведені облікові картки, складені акти обстеження житлових умов, проводяться індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками, здійснюється відвідування цих учнів вдома. Класні керівники склали плани індивідуальної роботи з кожним із них.

Постійно діє шкільний батьківський лекторій, на якому висвітлюються питання правого освіти та профілактики правопорушень.

Система роботи школи по профілактики правопорушень та негативних явищ у підлітковому середовищі дає свої позитивні результати які представлені на діаграмі:

 

Виходячи з особливостей контингенту учнів в нашій школі, у педагогічного колективу з'явилася необхідність розробити та апробувати в школі спеціальну програму. Тому для вирішення проблеми педагогічному колективу необхідно було систематизувати проведену раніше роботу, розробити оптимальну технологію, яка б дозволила не підганяти дитину під шаблони вимог, вносити корективи в його поведінку, сприяти саморозвитку особистості учня, відстежуючи рік за роком траєкторію особистісного зростання підлітка, визнаючи за кожним з них право вибору власного шляху. Все це, звичайно, можливо в рамках особистісно - орієнтованого навчання і виховання.

 

Зміст діяльності, побудований на основі аналізу конкретної психолого-педагогічної практики, дозволило виділити наступні джерела небезпеки :

Сім'я:

• Відсутність контролю ( вахтовий метод роботи батьків).

• Асоціальний спосіб життя батьків, їх залежність від шкідливих звичок.

• Насильство і агресія в сім'ї.

Я сам :

* Невміння формувати життєві орієнтири, цінності.

* Недовіра до оточуючих, боязнь бути висміяним.

* Внутрішня самотність, незрозумілість.

* Переживання власної неудачі.

* Труднощі саморозуміння, неадекватна самооцінка.

* Відсутність позитивних життєвих цілей.

* Невміння взаємодіяти з оточуючими.

* Нестійкість емоційної сфери.

* Нестійкий розвиток навичок саморегуляції.

* Стан здоров'я .

      Однолітки :

* Протиправні форми самоствердження.

* Відносини, побудовані на: підпорядкуванні і залежності, випробуванні себе та інших, потреби захисту чи захисника, контакти з кримінальними дорослими. 

Мета програми

1. Адаптація учнів школи асоціальної поведінки в соціумі.

2. Збереження та зміцнення здоров'я дітей «групи ризику», формування у них навичок організації здорового способу життя за допомогою розвитку здоров'язберігаючої середовища в школі, збереження сімейних цінностей з формування здорового способу життя.

3. Формування особистісних моральних якостей в учнів .

4. Соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, дотримання прав .

Завдання програми

 

1. Здійснення діагностичної роботи з метою виявлення асоціальних явищ у підлітковому середовищі, у сімейному вихованнi, відношенню батьків до дітей і гармонійності сімейних відносин в цілому.

2. Інформаційно - просвітницька робота з метою профілактики асоціальних явищ, дисгармонії сімейних відносин, порушень у сімейному вихованні та з пропаганди здорового способу життя.

3. Здійснення комплексної корекційної роботи з дітьми та підлітками, із сім'ями з метою відновлення здорових взаємин між членами і корекцією наявних відносин у сімейному вихованні, формування сімейних цінностей.

4. Формування у дітей «групи ризику» через цикл навчальних дисциплін і позанавчальних форм діяльності системи знань про здоров'я людини та здоровий спосіб життя, мотивації на збереження свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей.

5. Здійснення медико - фізіологічного та психолого-педагогічного моніторингу стану здоров'я дітей «групи ризику», створення інформаційного банку даних.

6. Навчання прийомів поведінки в різних життєвих ситуаціях на основі принципів особистої безпеки, екологічної та загальної культури.

7. Забезпечення мотивації:

- вчителів до освоєння здоров'язберігаючих технологій унавчально - виховному процесі,

- батьків на спільну діяльність з питань формування здорового способу життя дітей через систему просвітницької роботи.

8. Розвивати соціальну активність, спонукати і прищеплювати інтерес до себе і оточуючих.

9. Навчити саморегуляції, співпраці , адекватному прояву активності, ініціативи й самостійності, здійснювати правильний вибір форм поведінки.

10. Прищеплювати повагу до членів колективу, допомогти знайти соціальний статус, виконувати певну роль в колективі.

11. Пробудити і прищеплювати інтерес і здібності до творчості, його прикладних видів, навчити організації творчих контактів.

12. Оптимізувати позитивний досвід , нівелювати , досвід девіантної поведінки, створити і закріпити позитивні зразки поведінки.

 

Очікувані результати:

Властивості особистості, що забезпечують можливість її самореалізації, саморозвитку:

- Здатність до рефлексії - вміння аналізувати і володіти своїми почуттями, вибирати ефективні способи поведінки, керувати собою

- Знання себе - знання своїх психофізичних особливостей, характеру

- Визнання і прийняття навколишнього середовища

- Здатність до розуміння інших - вміння вставати на точку зору іншого, співчувати, співпереживати

- готовність до постійного пошуку цілей у житті

- емоційна та інтелектуальна незалежність - готовність до самостійного життєвого вибору

- вміння жити разом з іншими.

 

Відмінні особливості програми

1. Тiсна взаємодія з сім'єю .

2. Спiвпраця педагогів і дітей.

3. Развиток  дитячої ініціативи .

4. Здiбнiстьпедагогів до неформального спілкування .

5. Створення для  дитини ситуації успіху у вирішенні питань фізичного і морального вдосконалення.

6. Формування у дітей «групи ризику» потреби у здоровому способі життя.

7. Спiльна  участь у заходах дітей , педагогів і батьків.

 

Пріоритетні напрямки діяльностi:

1. Дослідницька робота: комплекс заходів, спрямованих на вивчення особистості дитини, відстеження впливу соціуму, саморегуляція.

2. Профілактична корекційно - розвиваюча робота: попередження, своєчасне виявлення, «стримування» відхилень у поведінці, стані дитини .

3. Просвітницька робота: консультації, бесіди, лекції, залучення фахівців, наочна агітація.

4. Виховна робота: залучення в діяльність «живий приклад» педагога, ефективне особистісне спілкування.

Методичне забезпечення програми

Діагностика

1. Інформація про учнів (збір відомостей; акти)

2. Інформація про сім'ї (збір відомостей, акти)

3. Виявлення асоціальніх сімей , важковиховуваних учнів (анкети)

4. Психологічна діагностика важковіховуваніх учнів

5. Списки перебувають на учета

6. Списки ухіляються від навчання

7. Папка класного керівника

 

Прийоми корекційно - виховного впліву:

1. зниженя вимог до участника взаємодії до досягнення соціальної та психологічної адаптації;

2. Залучення в колективні види ДІЯЛЬНОСТІ, стимулювання розвітку творчого потенціалу та самовіраження;

3. організація СИТУАЦІЙ, в якіх дитина можетдосягті успіху;

4. Демонстрація та роз'яснення позитивних зразків поведінкі (особистий приклад, художня література, періодика, бібліографія, зустріч з цікавімі людьми)

 

 Стратегія й Механізм досягнення поставленх цілей

Для реалізації програми в життя було реалізовано такі напрямки :

- Робота з учнямі;

- Робота з сім'єю;

- Робота з педагогами;

- Організація дозвілля дітей

 

 Робота з учнями

Цілі та завдання:

- Формування здорового способу ЖИТТЯ і високоефективних поведінковіх стратегій та особістісніх ресурсів у дітей;

- Профілактика шкідливих звичок;

- Профілактика Правопорушення;

- Психокорекція;

- Профорієнтація;

- Пропаганда здорового способу життя.

- Адаптація дітей и підлітків до СУЧАСНИХ умов, їх правова соціалізація через культурно- дозвільнуї та спортивно- оздоровчу роботу;

- Створення сітуації успіху для дітей асоціальної поведінкі;

- Сформувати особисту й соціальну компетентність дітей, розвивати у них позитивне Ставлення до себе і до НАВКОЛИШНЬОГО суспільства;

- Зміцнити и розвивати почуття самоповагі, здатність критично мислити, почуття відповідальності.

 

Методи:

- Переконання (Надання переконливою аргументів, залучення до критичного аналізу своихвчінків) ;

- Метод перемикань (залучення в навчальну, трудову діяльність, заняття спортом , громадську діяльність)

Форми роботи: групова робота, тренінг, дискусії, бесіда, рольові ігри, переглядання та обговорення кінофільмів, індивідуальні консультації, тести, конкурси, свята).

Робота з сім'єю

Мета: забезпечення психолого-просвітницької роботи з батьками, сприяння поліпшення мікроклімату в родині, збереження і розвиток сімейних цінностей, формування здорового способу життя.

Завдання:

- залучення батьків для спільної організації дозвільної діяльності дітей;

-виявлення особливостей взаємини між батьками і дітьми;

- розробка основних правил сімейного виховання;

- створення позитивної мотивації у батьків у сприянні освітній установі, своїй дитині;

- всебічна психолого- педагогічна освіта батьків;

- сприяти створенню комфортних умов у сім'ї для розвитку особистості дитини.

Форми роботи:

- Просвітницька робота ( випуск пам'яток, інформаційних листів, бесіди, дискусії, лекторії для батьків);

- психокорекційна робота - сімейна консультація (надання допомоги сім'ї у конфліктних ситуаціях) ;

- психопрофілактична - запрошення фахівців (лікаря-нарколога, психолога та ін) для бесід з батьками та дітьми.

Принцип реалізації роботи з сім'єю:

- анкетування;

- опитування батьків і дітей;

- спільні свята ;

- творчі сімейні виставки.

Основні напрямки роботи з сім'єю:

- Відродження сімейних традицій, вивчення звичаїв і традицій своєї родини та міста;

- Формування сімейних цінностей передбачає проведення творчих сімейних виставок , виконання сімейних творчих завдань ;

- Організація роботи батьківського лекторію на теми: «Психологічні особливості підліткового віку», «Способи конструктивної взаємодії з підлітком», «Що таке сімейний мікроклімат, і як поліпшити стосунки в сім'ї», «Що потрібно знати про шкоду алкоголю і тютюну та наслідки їх вживання»

 

Цілі та завдання:

- Розширити знання про проблему залежності від шкідливих звичок у підлітковому середовищі;

- Дати базові психологічні понятті про психології розвитку особистості дітей;

- Розширити знання про роль сім'ї у профілактиці бездоглядності, правопорушень та зловживання шкідливими звичками серед неповнолітніх.

 

Напрями організації дозвілля:

- Вивчення інтересів і потреб дітей даної категорії;

- Розширення видів творчої діяльності для задоволення інтересів і потреб дітей;

- Методичний супровід заходів дозвілля;

- Організація позаурочноi діяльності дітей.

Тематичні заходи для організації дозвілля дітей: ділові ігри («Як влаштуватися на роботу»), акції («Скажи шкідливим звичкам - ні»), диспути («Як знайти своє місце в житті»), круглі столи з проблем тютюнопаління, алкогольної та наркотичної залежності, спортивні заходи.

 

Профілактика правопорушень

1. Бесіди за фактом

2. Операція "Увага, діти"

3. Акція " Дітям - турботу дорослих"

4. Лекції фахівців, класні години

5. Конференція "Чи знаєш ти закон? "

6. Індивідуальна робота з важковиховуваними, неблагополучними сім'ями

7. Огляд-конкурс інформаційних листів "Профілактика асоціальних явищ"

8. Кінофільми "Шкідливі звички "

9. Батьківські збори

10. Правовий всеобуч: Конституція, Статут школи

11. Виступи з інформацією про стан злочинності

12. Співбесіди з класними керівниками по роботі з підлітками, їх сім'ями

13. Профілактика правопорушень

14. Організація літнього відпочинку

15. Трудова зайнятість важковиховуваних в канікули

16. Робота батьківського комітету

17. Рейди в сім'ї

18. Робота органів учнівського самоврядування

 

Контроль:

1. Індивідуальні картки обліку

2. Рейди в сім'ї повторні

3. Рейди у вечірній час

4. Підготовка матеріалів на неблагополучні сім'ї

5. Спільна робота з інспектором мiлiцii

6. Контрольні акти обстеження житлово-побутових умов

7. Перевірка зайнятості після уроків

8. Аналіз соціального паспорта сімей школи

9. Наради при директорі

10. Aдміністративні наради

11. Методичні семінари

 

Психологічний супровід:

1. спеціальні корекційні заняття

2. індивідуальні консультації

3. програма корекційно-виховної роботи з девіантними підлітками

4. діагностичні методики:

- Опитувальник "СОП";

- Методика вивчення особистості дезадаптивного підлітка і його найближчого оточення;

- Методика діагностики егоцентризму у підлітків;

- Колірний тест М. Люшера;

- Соцiометрия;

- Карта психологічної характеристики особистісного розвитку підлітка;

- Карта спостережень.

 

Організація педагогічної допомоги

1. Створення сприятливих умов для розвитку особистості "важкоi" дитини.

2. Постійне відстеження прогалин у знаннях, уміннях і навичках "важких" учнів. Визначення системи додаткових занять, допомоги та консультування. Зняття "синдрому невдахи".

3. Піклування про зміцнення становища дітей в класному колективі, організація допомоги "важким" у виконанні громадських доручень.

4. Формування позитивної Я - концепції. Створення у особистості умов успіху, підтримки, доброзичливості. Аналіз кожного етапу, результату діяльності учня, його досягнень. Заохочення позитивних змін. Від авторитарної педагогіки - до педагогіки співробітництва та турботи.

5. Надання педагогічної допомоги батькам "важкого" школяра. Вчити їх розуміти дитину, спиратися на його позитивні якості; контролювати його поведінку і заняття у вільний час.

 

Організація медичної допомоги

1. Проведення систематичного диспансерного огляду лікарями "важких " школярів з метою діагностики відхилень від нормальної поведінки, причин психофізіологічного, неврогенного характеру

2. Надання допомоги медикаментозної, фізіотерапевтичної, сугестивної та ін.

3. Попередження звичок до паління, потягу до алкоголю і токсичним засобам. Показ негативних наслідків, навіювання та самонавіювання.

4. Статеве просвітництво "важких" підлітків. Рішення проблем статевої ідентифікації.

 

Організація психологічної допомоги:

1. Вивчення психологічного своєрідності "важких" підлітків, особливостей їх життя і виховання, розумового розвитку та ставлення до навчання, вольового розвитку особистості, професійної спрямованості, недоліків емоційного розвитку, патологічних проявів.

2. Виявлення проблем сімейного виховання: невідреагованість почуттів і переживань батьками, неусвідомлена проекція особистісних проблем на дітей, нерозуміння, неприйняття, негнучкість батьків та ін.

3. Психологічне консультування з метою допомогти дитині розібратися у своїх проблемах і підказати, як їх можна було б вирішити.

4. Індивідуальні бесіди з "важкими" дітьми з метою допомогти їм здійснювати більш осмислені вчинки, піднятися над своїми переживаннями, страхом подолати невпевненість у спілкуванні з іншими.

5. Корекція позитивного виховного впливу обраних засобів виховання

 

Організація вільного часу учнів

Вільний час - вміння розумно і цікаво, з користю для себе і оточуючих проводити своє дозвілля - гостра проблема "важких" дітей. Необхідно заповнити цю порожнечу допомогти дитині набути досвіду самоствердження в корисній діяльності, вміння і навички самоорганізації, планування свого часу, формування інтересів, вміння досягати поставленої мети.

1. Вивчення інтересів і здібностей дітей.

2. Залучення дітей асоціальної поведінки в гуртки, секції, суспільно корисну діяльність, рух милосердя.

3. Особливу увагу приділити вивченню читацьких інтересів . Записати в бібліотеку, відстежувати періодичність її відвідування, допомогти скласти список цікавих і необхідних для розвитку книг.

4. Вивчення участі дітей асоціальної поведінки в неформальних об'єднаннях за місцем проживання ( компаніях). За необхідності допомогти в переорієнтації інтересів.

5. Заохочення будь-яких видів художньої та технічної творчості учнів та участь їх у загальношкільних і класних заходах.

6. Визначення одним з головних напрямків роботи територіального соціально - педагогічного центру та шкільних виховних центрів на роботу з дітьми асоціальної поведінки.

7. Організація для дітей, що не мають достатнього догляду та контролю будинку, сезонних оздоровчо-дозвіллєвих шкільних таборів і груп продовженого дня.

Примірний перелік заходів щодо роботи школи з дітьми асоціальної поведінки

1. Виявлення дітей асоціальної поведінки .

2. Вивчення причин соціально - педагогічної занедбаності підлітка .

3. Ведення картотеки цих дітей.

4. Зустрічі з працівниками мiлiцii .

5. Правова просвіта підлітків

6. Розробка та застосування пам'яток поведінки в сім'ї і серед однолітків.

7. Рада з профілактики правопорушень

8. Педагогічні рада " Робота з сім'ями педагогічно запущених дітей" .

9. Психологічні консультації для дітей та батьків.

10 . Організація психолого- педагогічних консиліумів

11. Вивчення становища підлітка в колективі ( соціометрія )

12. Індивідуальна робота з дітьми асоціальної поведінки

13. Організація індивідуального наставництва (соціальні педагоги , старшокласники )

14. Залучення підлітків у виховні центри , гуртки , секції

Учасники процесу:

Адміністрація, педагоги, психолог, медики, соціальний педагог, інші фахівці, учні.

 

 Вік дітей, що беруть участь у реалізації програми

Програма розрахована для роботи з дітьми „групи ризику”

 

Терміни реалізації

Програма розрахована на 2 роки, протягом 2013-2015 року.

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

заходи

відповідальний

2012-2013

 

2013-2014

1

Діагностичні заходи: анкетування, тестування, опитування.

Вивчення причин соціальної дезадаптації дітей, умов життя і поведінкових тенденцій,

збір банку даних

Психолог, соцiолог

Вересень, жовтень

 

2

Проведення корекційної роботи з дітьми «групи ризику»

психолог

Протягом року

 

Протягом року

3

Тренінг: «Навички спілкування».

 психолог

Протягом року

 

 

4

Вивчення та узагальнення досвіду на тему «Сучасні соціально-педагогічні технології роботи з дітьми, які перебувають у важкій життєвій ситуації»

Заст. директора з   ВР.

 

Протягом року

 

 

5

Контроль за навантаженням домашнього завдання

Заст. директора з НВР

Протягом року

 

Протягом року

6

Оформлення змінних куточків здоров'я

Заст. директора з   ВР, медпрацiвник школи

 

1 раз в семестр

1 раз в семестр

7

Організація безкоштовного харчування в шкільній їдальні.

Вітамінізація.

Заст. директора з   ВР, медпрацiвник школи

Протягом року

Протягом року

8

Психолого-педагогічне та соціально-педагогічний супровід дітей асоціальної поведінки

 

Психолог,  соцiолог

Протягом року

Протягом року

9

Дослідження адаптації до школи

Психолог

Перший  семестр

Перший семестр

10

Класні години: «Насильство і закон», «Толерантність і ми», «ЗСЖ - щоцеозначає?»

Психолог,

Класнi керiвники

 

Протягом року

Протягом року

11

Дослідження здоров'я дітей «групи ризику» за допомогою анкетування

Психолог

1 раз в семестр

1семестр

 

12

  1. Волонтерський рух.
  2. Робота комунікативного клубу «Ми разом»:
  3. - Контроль за санітарним станом кабінетів;
  4. – Перевірка зовнiшнього вигляду- Контроль за чистотою рук в їдальні;
  5. - Контроль за курiнням на території школи;
  6. – Проведення профілактичних бесід з дітьми «групи ризику».

 

Члени учнiського

самоврядування

Протягом року

Протягом року

13

ігри:

Інтелектуально-пізнавальна гра «Я і мій світ»

Ділова гра: «Як влаштуватися на роботу»

Правова гра «Мій погляд»

Гра «Школа безпеки»

Психолог,

Класнi керiвники

Грудень-березень

 

14

Робота клубу спілкування «Ми» на базішколи

Заст. директора з   ВР, медпрацiвник школи

1 раз в тиждень

1 раз в тиждень

15

Круглий стіл: «Від безвідповідальності до злочину один крок»,

«Ти і твої права»

Вчитель правознавства

Один раз в семестр

Один раз в семестр

16

Контроль за успішністю, працездатністю, стомлюваністю дітей «групи ризику»

Заст. директора з НВР

Один раз в семестр

 

Один раз в семестр

 

17

Проведення «Тижнів здоров'я». Залучення до участі дітей «групи ризику»

Заст. директора з   ВР.

1 раз в семестр

1 раз в семестр

18

Акція: «Ні шкідливим звичкам!»

Заст. директора з   ВР, педагог-органiзатор

листопад

листопад

19

Дискусії: «Відповідальність і безвідповідальність. Що ховається за цими словами? »,«Прекрасне і потворне в нашомужитті», « Як знайтисвоємісце в житті?»

Психолог,

Класнi керiвники

Грудень-березень

Сiчень-травень

20

Проведення класних годин і бесід з батьками з питань збереження здоров'я

Психолог,

Класнiкерiвники

1 раз чверть

1 раз в семестр

21

Профілактичнібесіди нарколога про шкоду наркотиків, алкоголю, нікотину. Демонстрація фільмів.

Заст. директора з   ВР. Лiкар-нарколог.

1 раз на  рiк

1 раз на  рiк

22

Спортивно-оздоровчі заходи:

-залучення до участі у спортивнихзмаганнях,

-гуртках і секціях,

-турпоходах.

Класнi керiвники,вчителi фiзкультури

Протягом року

Протягом року

23

Просвітницька робота з вчителями по темі: «Соціально-педагогічна реабілітація дезадаптованих дітей».

Психолог,  соцiолог

 

Протягом року

Протягом року

24

Батьківські лекторії: «Затишок і комфорт у вашому домі», «Вчимо ми наших дітей любити?», «Моральні закони життя», «Взаємодія людей один з одним», «Хлопчики і дівчатка. Чому вони різні?»

Заст. директора з   ВР, педагог-органiзатор

Протягом року

Протягом року

25

Проведення сімейних свят: «Наші сімейні традиції», «Масляна»

Класнiкерiвники

Лютий,

грудень

березень

 

26

Складання рекомендацій для дітей з оздоровлення в домашніх умовах

медпрацiвникшколи

1 раз чверть

1 раз чверть

27

Профорієнтаційна робота з урахуванням стану здоровья.

Заст. директора з   ВР, педагог-органiзатор

березень

 

березень

 

28

Лікувально-профілактичні заходи з профілактики репродуктивного здоров'я дівчаток

Заст. директора з   ВР,медпрацiвникшколи

Один раз  в семестр

Один раз  в семестр

29

Організація санаторно-курортного лікування та літнього відпочинку дітей асоціальної поведінки

Заст. директора з   ВР, медпрацiвник школи

Один раз в семестр

Один раз в семестр